Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2010

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών για συνταξιοδότηση


ΑΝ ΚΑΘΕ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΒΟΗΘΟΥΣΕ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΘΑΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΟΤΙ Η  ΔΙΔΕ Δ ΑΘΗΝΑΣ


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ
3ο ΓΡΑΦΕΙΟ

 Σας ενημερώνουμε  ότι  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΣΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ  οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να παραιτηθούν και πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, μπορούν πριν από την υποβολή της αίτησης παραίτησης στο Γραφείο μας, να επικοινωνούν με το Γ.Λ.Κ ( Κάνιγγος 29 ) και τα Ταμεία για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα  οικονομικά, αναγνώρισης προϋπηρεσιών ή  άλλα ειδικά ερωτήματα που τους αφορούν, προσκομίζοντας Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (χορηγείται από το Γραφείο).
       Στη συνέχεια, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση παραίτησης μόνο κατά το χρονικό διάστημα από 01-07-2010 μέχρι 10-08-2010, και να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

Α.   ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
    ΠΡΟΣΟΧΗ  :
Να ενημερώσουν άμεσα τη Μηχανογράφηση (επειδή οι καταστάσεις μισθοδοσίας Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου τυπώνονται μέσα στον Ιούνιο)  για την επικείμενη παραίτησή τους, προκειμένου να μη συμπεριληφθούν στις καταστάσεις μισθοδοσίας των μηνών Αυγούστου ή Σεπτεμβρίου (προς αποφυγή δυσάρεστων προβλημάτων, όπως επιστροφή χρημάτων κ.λ.π.). Στην περίπτωση που επιθυμούν να λάβουν τρίμηνες αποδοχές (οι οποίες αρχίζουν από την επομένη της δεύτερης αίτησης παραίτησης), θα τυπώνεται ξεχωριστή κατάσταση μισθοδοσίας.
Παραδείγματα: 1) Εκπ/κός υποβάλλει δεύτερη αίτηση παραίτησης στις 27/7/2010 κι επιθυμεί τρίμηνες αποδοχές. Τότε, για τον εκπ/κό θα τυπωθούν δύο καταστάσεις, μία για το χρονικό διάστημα από 1/7/2010 μέχρι και 27/7/2010 με αποδοχές ενέργειας και μία ξεχωριστή  για το χρονικό διάστημα από 28/7/2010 μέχρι 31/7/2010 με συντάξιμες αποδοχές.
2) Εκπ/κός υποβάλλει δεύτερη αίτηση παραίτησης στις 27/7/2010 και δεν επιθυμεί τρίμηνες αποδοχές. Τότε, για τον εκπ/κό θα τυπωθεί μία κατάσταση μισθοδοσίας με αποδοχές ενέργειας για το χρονικό διάστημα από 1/7/2010 μέχρι και 27/7/2010.
3) Εκπ/κός υποβάλλει ΜΙΑ αίτηση παραίτησης στις 10/8/2010, τότε θα πληρωθεί μέχρι και 9/10/2009 με αποδοχές ενέργειας . Από 10/10/2009 αρχίζουν οι συντάξιμες αποδοχές από το Γ.Λ.Κ. (αν δε λάβει τρίμηνες) ή οι τρίμηνες αποδοχές από το Σχολείο.


Β.  ΓΙΑ  ΤΟ 3ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ Δ.Ε. Δ΄ΑΘΗΝΑΣ
1.        Να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας δυο (02) αιτήσεις παραίτησης: Η δεύτερη αίτηση πρέπει να υποβάλεται κατά το χρονικό διάστημα από 15 έως και 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της πρώτης αίτησης, π.χ. αν η 1η αίτηση  υποβληθεί στις 10-08-2010 τότε η δεύτερη μπορεί να υποβληθεί το χρονικό διάστημα από 25-08-2010 και μέχρι 8/9/2010 , ή
2.        Να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας μόνο μια (01) αίτηση παραίτησης από 1/7/2010  έως και  10-08-2010, η οποία γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή μετά την παρέλευση δυο (02) μηνών, π.χ. αν η αίτηση γίνει στις 10/8/2010, η παραίτηση θα γίνει αποδεκτή στις 9/10/2010.
      *  ΒΛΕΠΕΤΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
1.      Αναλυτική βεβαίωση αποδοχών του μήνα αποχώρησης στην οποία θα εμφανίζονται οι κρατήσεις αναλυτικά
2.      Υπεύθυνη Δήλωση  στην οποία να δηλώνουν  α) αν θα γίνει ή όχι χρήση των τρίμηνων αποδοχών  β) αν επιθυμούν να λάβουν το Δώρο Χριστουγέννων τρέχοντος έτους και το Επίδομα Αδείας επόμενου έτους από τη σύνταξη ή την υπηρεσία
3.       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία τέλεσης γάμου και  τα τέκνα, ανεξαρτήτως ηλικίας)  -  Διαζευκτήριο
4.      Βεβαίωση από τη Σχολή για τα παιδιά που σπουδάζουν, στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία πρώτης εγγραφής
5.      Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α΄
6.      Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
7.      Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού  για Α.Φ.Μ.
8.      Έγγραφο στο οποίο να αναφέρεται ο ΑΜΚΑ
9.      Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τραπέζης, όπου να φαίνεται καθαρά ο αριθμός λογαριασμού IBAN- GR….. (πρώτο όνομα στο βιβλιάριο να είναι το όνομα του εκπαιδευτικού που παραιτείται)
10.  Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
11.  Οποιοδήποτε έγγραφο αναγνώρισης προϋπηρεσίας - στρατιωτικής θητείας μαζί με τη  σχετική βεβαίωση εξόφλησης του ποσού εξαγοράς
12.  Οποιοδήποτε έγγραφο χορήγησης δανείων, που δεν έχει εξοφληθεί. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη βεβαίωση από το σχολείο για το παρακρατηθέν και το οφειλόμενο ποσό που υπολείπεται (για όσους επιλέγουν τις τρίμηνες αποδοχές, στη βεβαίωση πρέπει να αναφέρεται αν γίνονται κρατήσεις δανείων).

          ΠΡΟΣΟΧΗ
Σημειώνεται ότι όσοι από τους εκπαιδευτικούς, που επιθυμούν να παραιτηθούν, έχουν ασκήσει κατά τη διάρκεια της ενεργού υπηρεσίας τους καθήκοντα αυξημένης ευθύνης (Δ/ντής, Υποδ/ντής κ.λ.π.) παρακαλούνται  να προσκομίσουν επιπλέον :
1) Διοικητική πράξη του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου το οποίο προέβη στον ορισμό ή την επιλογή του υπαλλήλου σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας
2) Αντίστοιχες πράξεις ανάληψης υπηρεσίας και αποχώρησής τους ως προϊσταμένων οργανικών μονάδων ή άλλο πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτουν τα παραπάνω στοιχεία και τούτο γιατί η διοικητική πράξη της τοποθέτησης αφεαυτής δεν συνεπάγεται την ανάληψη υπηρεσίας και κατ’ακολουθία την άσκηση των καθηκόντων.
Για τη διευκόλυνση των διαδικασιών, όσοι από τους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να παραιτηθούν, παρακαλούνται να υποβάλουν μαζί με την πρώτη τους αίτηση τα παραπάνω δικαιολογητικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Κατά το χρονικό διάστημα από 11-08-2010 μέχρι 30-06-2011 αιτήσεις παραίτησης μπορούν να υποβληθούν, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι (οικογενειακοί ή υγείας), προσκομίζοντας τα απαραίτητα κατά περίπτωση  δικαιολογητικά.                                                                    

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν ενυπογράφως τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.

     Συνοδευτικά :

1.     Σχετική Εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ : ΠΡΟΣΟΧΗ στους Πίνακες που αναφέρονται στις ημερομηνίες υποβολής παραίτησης με μία ή με δύο αιτήσεις
2.     Πίνακες (4) του Γ.Λ.Κ. σχετικά με τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όρια ηλικίας
3.     Ν. 3075/2002 άρθρο 5 παρ.3&4


1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Γιατί τόσο βιασύνη; τα σύννεφα θα φέρουν μπόρα φαίνεται και όποιος προλάβει να ξεφύγει;
H ΔΟΕ λέει ότι η λειτουργία των Δημοτικών θάναι προβληματική τον Σεπτέμβριο ελλείψει προσωπικού.