Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

Πότε και ποιοι δημόσιοι υπαλληλοι πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία τους για την απογραφή

ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α΄και β΄βαθμού και
σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής

Απογραφή προσωπικού δημοσίου
Άρθρο 1
Έκταση Εφαρμογής
1. Στις διατάξεις της παρούσας απόφασης υπάγεται το πάσης φύσεως προσωπικό του
δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού, ως
ακολούθως:
1.1. το μόνιμο προσωπικό,
1.2. το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
1.3. το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
1.4. οι μετακλητοί, ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες των γραφείων των μελών της
Κυβέρνησης και των Υφυπουργών, των γραφείων των Γενικών και Ειδικών
Γραμματέων, των γραφείων Προέδρων και Αντιπροέδρων των Ν.Π.Δ.Δ.,
1.5. οι επί θητεία υπάλληλοι,
1.6. οι υπάλληλοι κατηγορίας ειδικών θέσεων,
1.7. οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή,
1.8. το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
καθώς και οι αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί. Το πάσης φύσεως...................
διδακτικό και βοηθητικό διδακτικό προσωπικό των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και το πάσης
φύσεως διδακτικό προσωπικό των Σχολών του δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.,
1.9. οι δικαστικοί λειτουργοί και το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
και του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
1.10. τα μόνιμα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του
Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος,
1.11. το επί θητεία και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στρατιωτικό
και ένστολο προσωπικό των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη,
1.12. οι ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι μόνιμοι ιατροί, οι ιατροί υπηρεσίας
υπαίθρου, καθώς και οι επικουρικοί ιατροί.
1.13. οι κληρικοί όλων των βαθμίδων και το προσωπικό της Εκκλησίας της Ελλάδος και των
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που υπάγονται στην εποπτεία Αυτής,
1.14. οι διπλωματικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών,
1.15. οι απασχολούμενοι με σύμβαση μίσθωσης έργου,
1.16. οι διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι και αντιπρόεδροι των Ν.Π.Δ.Δ,
1.17. οι πρόεδροι, αντιπρόεδροι και τα μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών,
1.18. τα αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού,
4
1.19. το λοιπό πάσης φύσεως προσωπικό των φορέων της παρ. 1 του άρθρου αυτού, το
οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ως άνω ενδεικτική απαρίθμηση
2. Το πάσης φύσεως προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών απογράφεται στις
προθεσμίες του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, ξεχωριστά, με τη φροντίδα της
υπηρεσίας τους.
Άρθρο 2
Χρόνος και όργανα απογραφής
1. Η απογραφή διενεργείται από τη Δευτέρα 12 έως και την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2010. Οι
υπόχρεοι απογράφονται, σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού
Μητρώου τους, στις παρακάτω προθεσμίες:
§ Οι υπόχρεοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 1 απογράφονται στις 12 Ιουλίου
§ Οι υπόχρεοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 2 απογράφονται έως και τις 13
Ιουλίου
§ Οι υπόχρεοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 3 απογράφονται έως και τις 14
Ιουλίου
§ Οι υπόχρεοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 4 απογράφονται έως και τις 15
Ιουλίου
§ Οι υπόχρεοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 5 απογράφονται έως και τις 16
Ιουλίου
§ Οι υπόχρεοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 6 απογράφονται έως και τις 19
Ιουλίου
§ Οι υπόχρεοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 7 απογράφονται έως και τις 20
Ιουλίου
§ Οι υπόχρεοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 8 απογράφονται έως και τις 21
Ιουλίου
§ Οι υπόχρεοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 9 απογράφονται έως και τις 22
Ιουλίου
§ Οι υπόχρεοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 0 απογράφονται έως και τις 23
Ιουλίου
2. Οι υπόχρεοι της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών
απογράφονται μέσα στο χρονικό διάστημα από την 1η έως και την 9η Ιουλίου 2010.
3. Την απογραφή συντονίζει η Γενική Διεύθυνση Κατάστασης Προσωπικού της Γενικής
Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου
5
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με τη Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Όργανα της απογραφής είναι: α) οι υπαγόμενοι στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης, β) οι
ομάδες υποστήριξης της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης και γ) οι
προϊστάμενοι των μονάδων Διοικητικού/Προσωπικού ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους.
Άρθρο 3
Τρόπος και διαδικασία απογραφής
1. Όλοι οι υπαγόμενοι στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης
υποχρεούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονική σελίδα απογραφής, η οποία βρίσκεται στον
ιστότοπο www.apografi.gov.gr. και περιέχει: α) προσωπικά στοιχεία του υπαλλήλου,
β)στοιχεία υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου και γ) τίτλους σπουδών του υπαλλήλου.
Η σελίδα αυτή γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους με κάθε πρόσφορο μέσο. Όλες οι
δημόσιες υπηρεσίες υποχρεούνται να διευκολύνουν την απογραφή όλων των
προσερχόμενων σε αυτές για απογραφή, είτε υπηρετούν σε αυτές, είτε όχι. Οι προϊστάμενοι
των Διευθύνσεων Διοικητικού/ Προσωπικού ορίζουν ομάδα υποστήριξης που αποτελείται
από πέντε (5) υπαλλήλους του οικείου φορέα με άριστη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού
Υπολογιστή, την οποία και συντονίζουν οι ίδιοι. Έργο της ομάδας υποστήριξης είναι η
υποβοήθηση των υπόχρεων στην εισαγωγή των στοιχείων της απογραφής.
2. Οι υπόχρεοι που πρόκειται να απουσιάσουν με προγραμματισμένες άδειες, κατά τις
ημερομηνίες απογραφής τους, δύνανται, με αίτησή τους, που συνοδεύεται από τα
απαραίτητα στοιχεία, να απογραφούν από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Διοικητικού/Προσωπικού της υπηρεσίας που υπηρετούν, ή το νόμιμο αναπληρωτή του. Οι
υπόχρεοι που δεν δύνανται να απογραφούν λόγω ασθένειας ή αιφνιδίου κωλύματος,
απογράφονται με ευθύνη των προϊσταμένων των Διευθύνσεων Διοικητικού / Προσωπικού
της υπηρεσίας που υπηρετούν.
3. Μετά τη συμπλήρωσή της, η σελίδα υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Μετά την απογραφή του, ο
υπάλληλος λαμβάνει κωδικό αριθμό πρόσβασης στα προσωπικά στοιχεία που έχει υποβάλει
στην ατομική ηλεκτρονική σελίδα. Η σελίδα απογραφής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης
και η ψευδής υποβολή στοιχείων αποτελεί ποινικό και πειθαρχικό παράπτωμα.
Άρθρο 4
Ένταξη στοιχείων σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων – Δικαιώματα χρήσης
6
1. Τα κατά τα ανωτέρω δεδομένα συγκεντρώνονται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες
σύμφωνα με το άρθρο 20 της παρούσας απόφασης.
2. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 20 της παρούσας
απόφασης, η Ενιαία Αρχή Πληρωμής χορηγεί σε εξουσιοδοτημένους χρήστες των
Διευθύνσεων Διοικητικού / Προσωπικού των φορέων του άρθρου 1, πρόσβαση στην
ανωτέρω βάση δεδομένων, προκειμένου να συμπληρώσουν το σύνολο των στοιχείων του
Παραρτήματος της παρούσας απόφασης για κάθε υπάλληλο της αρμοδιότητάς τους. Η
διαδικασία πιστοποίησης χρηστών καθορίζεται από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας
Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
του Υπουργείου Οικονομικών. Η συμπλήρωση των κατά τα ανωτέρω στοιχείων
πραγματοποιείται εντός εξαμήνου από τη χορήγηση της εξουσιοδότησης στον κάθε φορέα.
3. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/ Προσωπικού υποχρεούνται να εισάγουν τα στοιχεία των
νεοδιοριζομένων και των με οποιαδήποτε μορφή νέων απασχολούμενων στην οικεία
υπηρεσία, καθώς και να επικαιροποιούν άμεσα τα στοιχεία των υπηρετούντων υπαλλήλων
της αρμοδιότητάς τους, μετά από κάθε υπηρεσιακή μεταβολή.
4. Οι υπόχρεοι του άρθρου 1, μέσω του ατομικού τους κωδικού, δύνανται να έχουν πρόσβαση
στην ατομική τους σελίδα, μόνο για την ανάγνωση των στοιχείων τους. Η τροποποίηση των
στοιχείων της ατομικής τους σελίδας αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων
Διοικητικού / Προσωπικού των υπηρεσιών.
5. Η Ενιαία Αρχή Πληρωμής που συνιστάται με το άρθρο 5 της παρούσας απόφασης και η
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης χρησιμοποιούν τα στοιχεία
της βάσης δεδομένων αποκλειστικά για υπηρεσιακούς λόγους.
6. Κατά την διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων, όπως περιγράφεται στο άρθρο 20 της
παρούσας απόφασης, αποδίδεται μοναδικός Ενιαίος Κωδικός Μισθοδοσίας Δημοσίου
(ΕΚΜΔΗ) σε κάθε μισθοδοτούμενο υπάλληλο του οποίου τα στοιχεία έχουν διασταυρωθεί.
Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων του Άρθρου 1 υποχρεούνται στη
μεταβολή των εφαρμογών και φακέλων που τηρούν ώστε να περιλαμβάνουν τον ΕΚΜΔΗ.
7. Σε κάθε πρόσωπο που προσλαμβάνεται ή διορίζεται από οποιονδήποτε φορέα του άρθρου
1 χορηγείται ΕΚΜΔΗ. Η Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του φορέα πρόσληψης
αναζητά στην εφαρμογή Απογραφής τον υπάλληλο που διορίστηκε στον οικείο φορέα και
σε περίπτωση εύρεσής του υποχρεούται στην χρησιμοποίηση των στοιχείων της εφαρμογής
Απογραφής για δική της χρήση. Σε περίπτωση μη εύρεσής του εισάγει τα στοιχεία του
υπαλλήλου στην εφαρμογή η οποία του αποδίδει τον ΕΚΜΔΗ.
7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Ενιαία Αρχή Πληρωμής
Άρθρο 5
Σύσταση και αποστολή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής
1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλο Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ),
υπαγόμενη απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής.
2. Αποστολή της ΕΑΠ είναι η πληρωμή, μέσω τραπεζικού λογαριασμού, των πάσης φύσεως
αποδοχών ή προσθέτων αμοιβών, αποζημιώσεων και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία
καταβαλλόμενων απολαβών του πάσης φύσεως προσωπικού του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ
και των φυσικών προσώπων που απασχολούνται με σύμβαση μίσθωσης έργου στους
ανωτέρω φορείς, καθώς και των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ.
3. Στις παραπάνω αμοιβές περιλαμβάνονται και εκείνες για την εκκαθάριση των οποίων
απαιτείται χρηματικό ένταλμα πληρωμής (ΧΕΠ) ή άλλος τίτλος πληρωμής.
Άρθρο 6
Διάρθρωση - Αρμοδιότητες
1. Η ΕΑΠ συγκροτείται από τα εξής τμήματα α) Επεξεργασίας στοιχείων και Συντονισμού β)
Γραμματειακής Υποστήριξης.
2. Οι αρμοδιότητες της ΕΑΠ κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων που τη συγκροτούν ως
ακολούθως:
α) Τμήμα Α’ - Επεξεργασίας Στοιχείων και Συντονισμού. Το Τμήμα έχει τις κάτωθι
αρμοδιότητες:
αα) Συντονισμό των ενεργειών των εμπλεκόμενων φορέων για την έγκαιρη και έγκυρη
διεκπεραίωση θεμάτων και εκτέλεση των διαδικασιών που άπτονται της αποστολής
της ΕΑΠ.
αβ) Ρύθμιση θεμάτων που τυχόν ανακύπτουν για την επίτευξη του έργου και την εύρυθμη
λειτουργία της Διεύθυνσης όπως, πρόταση διατάξεων, κατάρτιση συμβάσεων, έκδοση
ΚΥΑ, εγκυκλίων, απαντήσεις σε ερωτήματα αρμοδιότητάς της κλπ.
αγ) Παροχή στοιχείων για την άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής και των ελέγχων
μισθοδοσίας.
αδ) Μηχανογραφημένη παροχή στοιχείων προς φορείς που έχουν έννομο συμφέρον.
β) Τμήμα Β’ – Γραμματειακής Υποστήριξης. Το Τμήμα έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:
βα) Τήρηση πρωτοκόλλου εγγράφων.
8
ββ) Διεκπεραίωση εγγράφων.
βγ) Χορήγηση σχετικών αντιγράφων.
βδ) Κάθε θέμα υποστηρικτικό της λειτουργίας της διεύθυνσης.
Της διεύθυνσης καθώς και των τμημάτων του παρόντος άρθρου προΐστανται υπάλληλοι της
κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Δημοσιονομικών και του κλάδου Δημοσιονομικού (προσωρινός)
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Άρθρο 7
Μηχανογραφική Υποστήριξη της ΕΑΠ
Η Διεύθυνση εφαρμογών Η/Υ (Δ30) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
(ΓΓΠΣ), αναλαμβάνει την μηχανογραφική υποστήριξη της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.
Άρθρο 8
Πληρωμή μέσω τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων
Οι πληρωμές των πάσης φύσεως αποδοχών ή προσθέτων αμοιβών, αποζημιώσεων και με
οποιαδήποτε άλλη ονομασία καταβαλλόμενων απολαβών, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά
μέσω των τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν καθοριστεί με την αριθμ.
2020401/2513/0022/26-3-1997 (ΦΕΚ 241Β/97) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.
Μετά τις ημερομηνίες έναρξης καταβολής αποδοχών και λοιπών αμοιβών από την ΕΑΠ,
όπως ορίζονται στο άρθρο 19 της παρούσης, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η με
διαφορετικό τρόπο καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και λοιπών αμοιβών του
προσωπικού της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της παρούσας.
Άρθρο 9
Διαδικασία πιστοποίησης εκκαθαριστών και αποστολής στοιχείων από αυτούς στην ΕΑΠ
Οι φορείς της παρ. 2 του άρθρου 5, που εμπίπτουν στην δικαιοδοσία της ΕΑΠ, υποχρεούνται
σε τακτική και έκτακτη αποστολή αναλυτικών στοιχείων στην ΕΑΠ, σύμφωνα με τεχνικά
πρότυπα που εκείνη θα δημοσιοποιεί καταλλήλως και με καταληκτικές ημερομηνίες που θα
ορίζονται από εγκυκλίους της ΕΑΠ.
Τα Υπουργεία ορίζουν με έγγραφο που κοινοποιείται στην ΕΑΠ, τουλάχιστον δύο (2)
τακτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου ως Υπεύθυνους Πιστοποίησης Εκκαθαριστών (ΥΠΕ).
Οι ΥΠΕ υποχρεούνται να τηρούν αρχείο με τα έγγραφα νομιμοποίησης των εκκαθαριστών
9
για το Υπουργείο τους, καθώς και για τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς. Οι φορείς
είναι υποχρεωμένοι να γνωστοποιούν τυχόν αλλαγές των εντεταλμένων υπαλλήλων στους
ΥΠΕ του εποπτεύοντος Υπουργείου τους.
Οι εκκαθαριστές των φορέων υποχρεούνται να ζητήσουν λογαριασμό χρήστη στην
ηλεκτρονική εφαρμογή αποστολής στοιχείων της ΕΑΠ σε ιστότοπό της.
Μετά την πιστοποίηση των εκκαθαριστών από τους αρμόδιους ΥΠΕ του Υπουργείου τους, οι
εκκαθαριστές, με χρήση της μηχανογραφικής εφαρμογής της ΕΑΠ, υποβάλλουν σε αυτήν
τα αναλυτικά στοιχεία μισθοδοσίας και λοιπών αμοιβών.
Άρθρο 10
Διαδικασία καταβολής αμοιβών σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
1. Η πληρωμή των αποδοχών του προσωπικού της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της
παρούσας απόφασης, του οποίου η μισθοδοσία βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό,
διενεργείται μέσω της 24ης Διεύθυνσης Λογαριασμών Δημοσίου (Δ24) του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους.
2. Κάθε μήνα 15 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πίστωσης των ατομικών
λογαριασμών των δικαιούχων υποβάλλονται στη Δ24 τα κατωτέρω φυσικά και ηλεκτρονικά
αρχεία:
α) Έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση μισθοδοσίας κατά Υπουργείο, ειδικό φορέα και ΚΑΕ σε
δύο (2) αντίγραφα που θα περιλαμβάνει :
• Το οικονομικό έτος
• Το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται η δαπάνη
• Το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στις πληρωμές
• Το καθαρό πληρωτέο ποσό
• Τα συνολικά ποσά των κρατήσεων υπέρ Δημοσίου
• Τα συνολικά ποσά των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων και τρίτων
• Τα συνολικά ποσά των κρατήσεων για κατασχέσεις και επιστροφές
• Τα συνολικά ποσά των κρατήσεων για διατροφές
• Τον τόπο και την χρονολογία έκδοσης της κατάστασης
Η κατάσταση αυτή θα φέρει τις υπογραφές των εκκαθαριστών και του προϊσταμένου της
οικονομικής υπηρεσίας.
β) Ηλεκτρονικό αρχείο συγκεντρωτικής κατάστασης μισθοδοσίας από την ΕΑΠ σύμφωνα με
τις προδιαγραφές της σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής της Δ24.
γ) Συγκεντρωτική κατάσταση με το καθαρό πληρωτέο ποσό κατά τράπεζα το οποίο
μεταφέρεται στις πληρώτριες τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα, για την πίστωση των
τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων, καθώς και με το ποσό της αμοιβής της ΔΙΑΣ ΑΕ.
10
3. Με την υποβολή των ανωτέρω αρχείων και την συμφωνία τους, πιστοποιημένοι υπάλληλοι
της Δ24 επιβεβαιώνουν στην εφαρμογή της ΕΑΠ, την συμφωνία των έντυπων και
ηλεκτρονικών αρχείων, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία καταβολής των ποσών.
4. Στη συνέχεια η Δ24 εκδίδει βάσει των συγκεντρωτικών καταστάσεων της γ’ περίπτωσης της
παρ. 2 του παρόντος άρθρου εντολή που απευθύνεται:
α) Στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο
200 «Ε.Δ. – Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» και την πίστωση των λογαριασμών
των πληρώτριων τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων τέσσερις ημέρες (4) πριν την
ημερομηνία πίστωσης των ατομικών λογαριασμών των υπαλλήλων, καθώς και για τη
πληρωμή της ΔΙΑΣ ΑΕ.
β) Στη ΔΙΑΣ ΑΕ για τη μεταφορά των ποσών στους ατομικούς λογαριασμούς των υπαλλήλων.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην αριθμ. οικ.
2041609/1011/0022/5.6.1997 (ΦΕΚ 486Β/97) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,
όπως ισχύει.
Άρθρο 11
Διαδικασία καταβολής αμοιβών με χρηματικά εντάλματα πληρωμής
Όλες οι καταστάσεις πληρωμής των αμοιβών της παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας, οι
οποίες πληρώνονται με Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής (ΧΕΠ) σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού εισάγονται υποχρεωτικά σε μηχανογραφική εφαρμογή της ΕΑΠ.
Πιστοποιημένοι υπάλληλοι των διευθύνσεων οικονομικού, μετά την αναγνώριση και
ανάληψη της δαπάνης, προωθούν την κατάσταση πληρωμής στην αρμόδια Υπηρεσία
Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ).
Στην συνέχεια, πιστοποιημένοι υπάλληλοι των ΥΔΕ μετά την θεώρηση του ΧΕΠ από τον
Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εισάγουν τον αριθμό του θεωρημένου εντάλματος στην
κατάσταση πληρωμής μέσω της εφαρμογής της ΕΑΠ.
Στο τέλος κάθε μήνα εκδίδουν συγκεντρωτική κατάσταση των εν λόγω ΧΕΠ με το συνολικό
ποσό ανά ΚΑΕ, Ειδικό Φορέα και Υπουργείο, υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο και την
αποστέλλουν μαζί με τα πρωτότυπα χρηματικά εντάλματα στην Δ24 για την εξόφλησή τους.
Για τις αμοιβές των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ που υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο οι εκκαθαριστές
συμπληρώνουν το αρχείο της ΕΑΠ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9, μετά τη
θεώρηση από τον Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συμπληρώνοντας και τον αριθμό του
εντάλματος.
Άρθρο 12
Υποχρεώσεις των ΝΠΔΔ
11
Τα ΝΠΔΔ είναι υποχρεωμένα να ορίζουν τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος ή
εμπορικής τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος, τον οποίο θα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για
την καταβολή των μισθολογικών αμοιβών που εμπίπτουν στην ΕΑΠ.
Ακόμη, υποχρεούνται να εξουσιοδοτήσουν παγίως την ΕΑΠ για την χρέωση του παραπάνω
τραπεζικού λογαριασμού τους, για λογαριασμό τους, με το ποσό της μισθοδοσίας που
καταβάλλεται στις οριζόμενες από το άρθρο 15 ημερομηνίες στους δικαιούχους καθώς και
με το ποσό που πρέπει να καταβληθεί σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών
φορέων) ως κρατήσεις. Μετά το πέρας κάθε διαδικασίας καταβολής από την ΕΑΠ το
υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού μηδενίζεται.
Σε περίπτωση μη εύρεσης επαρκούς υπολοίπου για την πληρωμή των τρίτων φορέων, οι
καταβολές δεν θα πραγματοποιούνται και τυχόν πρόστιμα ή προσαυξήσεις που
καταλογίζονται, βαρύνουν τον φορέα για λογαριασμό του οποίου η ΕΑΠ διενεργεί τις
καταβολές.
Άρθρο 13
Υποχρεώσεις του διατραπεζικού συστήματος συναλλαγών
Το σύστημα πληρωμών ΔΙΑΣ, μετά την εντολή κατάθεσης των σχετικών ποσών, από την Δ24
στους λογαριασμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων και τραπεζών όπως περιγράφεται στο
άρθρο 10 και από τα ΝΠΔΔ στους ενδιάμεσους λογαριασμούς μισθοδοσίας που
αναφέρονται στο άρθρο 12, φροντίζει για την μεταφορά των ποσών της μισθοδοσίας
στους ατομικούς λογαριασμούς των αμειβομένων.
Για τα ΝΠΔΔ, η μεταφορά των ποσών γίνεται μετά από εντολή πληρωμής του ΝΠΔΔ, η οποία
προκύπτει από την πάγια εξουσιοδότηση που περιγράφεται στο άρθρο 12 και από τα
αρχεία που αποστέλλονται στην ΕΑΠ από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του ΝΠΔΔ.
Η αμοιβή της ΔΙΑΣ ΑΕ για τις υπηρεσίες που παρέχει στα ΝΠΔΔ, διενεργείται με την έκδοση
χρηματικού εντάλματος σε βάρος του οικείου προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ.
Άρθρο 14
Διαδικασία απορρίψεων πληρωμών
Για τις περιπτώσεις που η πληρωμή απορρίπτεται από την τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα, η
ΕΑΠ εκδίδει αναλυτική ηλεκτρονική κατάσταση απορρίψεων την οποία αποστέλλει στην
Δ24.
Η ΕΑΠ ενημερώνει τον κάθε εκκαθαριστή για τις απορρίψεις που εμπίπτουν της
δικαιοδοσίας του. Ο εκκαθαριστής φροντίζει για την μεταβολή του αριθμού τραπεζικού
λογαριασμού στην εφαρμογή της ΕΑΠ.
12
Η καταβολή του καθαρού πληρωτέου ποσού προς τους δικαιούχους, των οποίων ο
λογαριασμός έχει διορθωθεί, πραγματοποιείται με την επόμενη εντολή πληρωμής.
Η ισχύουσα έως σήμερα εξόφληση των απορριφθέντων ποσών μέσω ΔΟΥ καταργείται.
Ανάλογη διαδικασία απορρίψεων ισχύει και για τα ΝΠΔΔ, χωρίς την μεσολάβηση της Δ24.
Οι διαδικασίες της Κεντρικής Κυβέρνησης και των ΝΠΔΔ που είναι σχετικές με
παρακρατηθέντα ποσά για κατασχέσεις, επιστροφές και διατροφές ισχύουν ως έχουν.
Άρθρο 15
Ημερομηνίες καταβολής πληρωμών
Οι αποδοχές των υπαλλήλων που μισθοδοτούνται με τη διαδικασία της παρούσας
απόφασης καταβάλλονται στις 27 και 13 εκάστου μηνός. Σε περίπτωση που οι ημερομηνίες
αυτές συμπίπτουν με αργία, η καταβολή γίνεται την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
Για την είσπραξη των δικαιούμενων αποδοχών δεν απαιτείται υπογραφή των υπαλλήλων
στις μισθοδοτικές καταστάσεις.
Οι λοιπές αμοιβές καθώς και η μισθοδοσία δεδουλευμένων, εφόσον προβλέπεται
υποχρεωτική καταβολή τους, καταβάλλονται στις 13 ή 27 του επόμενου μήνα. Στις
περιπτώσεις που προβλέπεται καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών ανά δεκαπενθήμερο, η
καταβολή αυτών διενεργείται στις 20 του τρέχοντος μήνα και 5 του επόμενου μήνα.
Οι κρατήσεις προς τρίτους καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός στον
οποίο οι αμοιβές αναφέρονται ή καταβάλλονται, όποιος μήνας εκ των δύο είναι
μεταγενέστερος.
Οι ημερομηνίες καταβολής επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας είναι οι
προβλεπόμενες από το άρθρο 9 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 294/Α’/03), όπως θα
καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9
του άρθρου τρίτου του Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α’/2010).
Άρθρο 16
Άλλος τρόπος πληρωμής
Σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής των αμοιβών με τη διαδικασία που ορίζεται στην
παρούσα απόφαση, εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 2362/1995
(ΦΕΚ 247Α/95).
Άρθρο 17
Εκκαθαριστές αποδοχών
1. Οι εκκαθαριστές των υπηρεσιακών μονάδων εξακολουθούν να έχουν την ευθύνη
εκκαθάρισης των τακτικών και πρόσθετων αμοιβών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
και την υφιστάμενη διαδικασία προληπτικού ελέγχου.
13
Ο εκκαθαριστής σε περίπτωση μη νομιμότητας ή μη αποχρώσης δικαιολογήσεως ή μη
ακρίβειας των ποσών που αποστέλλει και οι προσυπογράφοντες τις μισθοδοτικές
καταστάσεις βοηθοί του, έχουν ευθύνη για παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος. Την ίδια
δε ευθύνη έχουν και οι υπάλληλοι που έλαβαν αχρεώστητα τα σχετικά ποσά. Οι ανωτέρω
καταλογίζονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, όπως ο Νόμος ορίζει.
2. Ο εκκαθαριστής έχει ατομική ευθύνη μόνο α) για την πληρωμή καθ’ υπέρβαση των
αναγνωρισμένων και εκκαθαρισμένων δαπανών, β) σε περίπτωση που πληρώσει με εντολή
που εκδόθηκε από μη αρμόδιο όργανο, γ) εφόσον οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια και δ)
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» και του ΝΔ 496/74 όπως αυτά
ισχύουν.
3. Οι υποχρεώσεις των εκκαθαριστών για αποστολή στοιχείων στο Ελεγκτικό Συνέδριο
παραμένουν ως έχουν.
Άρθρο 18
Έλεγχος Μισθοδοσίας
Ο έλεγχος μισθοδοσίας και λοιπών αμοιβών του προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 5 της
παρούσας, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 28 του ν. 2470/97 (ΦΕΚ 40Α/97) με
την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 3492/06 (ΦΕΚ
210Α/06), διενεργείται από το Τμήμα Γ' της Διεύθυνσης 50ης του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους.
Άρθρο 19
Έναρξη Εφαρμογής
Όλοι οι φορείς των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό είναι
υποχρεωμένοι να εντάξουν τις πάσης φύσεως αμοιβές που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα
της ΕΑΠ σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας, μέχρι την 31η Αυγούστου 2010.
Η έναρξη καταβολής των αμοιβών από την ΕΑΠ δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αργότερα
από την 31η Οκτωβρίου 2010.
Οι ΟΤΑ α' βαθμού καθώς και τα λοιπά ΝΠΔΔ είναι υποχρεωμένα να εντάξουν τις αμοιβές
τους στην ΕΑΠ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010.
Η ΕΑΠ υποχρεούται για την καταβολή των αμοιβών των ΟΤΑ α' βαθμού και λοιπών ΝΠΔΔ το
αργότερο μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2011.
Άρθρο 20
Διασταύρωση στοιχείων
14
Η ΕΑΠ υποχρεούται να πραγματοποιήσει διασταύρωση στοιχείων με αυτά που θα
συλλεχθούν μέσω της απογραφής του προσωπικού του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α’
και β’ βαθμού, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα.Για το σκοπό αυτό μπορεί να
συνεργαστεί με τρίτους φορείς για την παροχή στοιχείων (ιδιαιτέρως δε με το αρχείο TAXIS
της ΓΓΠΣ αλλά ενδεικτικά και με τους ασφαλιστικούς φορείς) για λόγους αξιοπιστίας της
ταυτοποίησης.
Κατά την διαδικασία ταυτοποίησης αμειβόμενοι που δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν θα
δίνονται στους εκκαθαριστές μισθοδοσίας ώστε να επικαιροποιούν τυχόν λανθασμένα
στοιχεία του μητρώου τους ή για να επικοινωνούν με τους ενδιαφερόμενους, για να
απογραφούν στην περίπτωση που δεν το έχουν κάνει.
Η παραπάνω διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας των δεδομένων των αρχείων της
απογραφής και της ΕΑΠ, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και για διάστημα 3 μηνών
διαδοχικά, από την ένταξη του φορέα στην ΕΑΠ και την διενέργεια της πρώτης
διασταύρωσης των στοιχείων.
Μετά την παρέλευση του ως άνω διαστήματος η ΕΑΠ υποχρεούται στην προσωρινή παύση
καταβολής των αμοιβών και κρατήσεων των εν λόγω αμειβομένων μέχρι οι εκκαθαριστές
να διορθώσουν τα στοιχεία τους ή ο αμειβόμενος να απογραφεί, ώστε να καταστεί δυνατή
η διασταύρωση των στοιχείων της ΕΑΠ και της απογραφής για τον συγκεκριμένο
αμειβόμενο.
Μετά την επιτυχή διασταύρωση των στοιχείων του αμειβομένου, οι οφειλές καταβάλλονται
αναδρομικά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
15
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Πεδίο
Στοιχεία Υπαλλήλου
Αριθμός Μητρώου
Επώνυμο
Όνομα
Όνομα Πατρός
Όνομα Μητρός
Φύλο
Ημερομηνία Γέννησης
ΑΔΤ
ΑΦΜ
ΔΟΥ
ΑΜΚΑ
Οικογενειακή Κατάσταση
Αριθμός Τέκνων
Οδός & Αριθμός Κατοικίας
Πόλη Κατοικίας
ΤΚ Κατοικίας
Τηλέφωνο Κατοικίας
Κινητό Τηλέφωνο
e-mail
Στοιχεία Υπηρεσιακής Κατάστασης
Φορέας Οργανικής Θέσης
Εργασιακή Σχέση
Κατηγορία Εκπαίδευσης
Κλάδος ή Ειδικότητα
Ημερομηνία Διορισμού ή Πρόσληψης
ΦΕΚ Διορισμού
Ημερομηνία Μετάταξης
ΦΕΚ Μετάταξης
Βαθμός
Ημερομηνία Απόκτησης Βαθμού
Πλεονάζων Χρόνος στο Βαθμό
Μισθολογικό Κλιμάκιο
Ημερομηνία Απόκτησης ΜΚ
16
Θέση ευθύνης
Ημερομηνία Τοποθέτησης σε θέση ευθύνης
Χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου
α. Γεν. Διεύθυνσης
β. Διεύθυνσης,
γ. Υποδιεύθυνσης,
δ. Τμήματος,
ε. Αυτοτελούς Τμήματος,
στ.Αυτοτελούς Γραφείου
Προϋπηρεσία Αναγνωρισμένη Μισθολογικά
Προϋπηρεσία Αναγνωρισμένη Βαθμολογικά
Μη Υπολογιζόμενος Χρόνος Υπηρεσίας
Τυπικά Προσόντα – Τίτλος Σπουδών
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα – Σχολή - Τμήμα
Χώρα
Τίτλος
Τύπος
Βαθμός
Βαθμολογία
Ημερομηνία Απόκτησης
Ημερομηνία Αναγνώρισης από
ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ
Διδακτορικό
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα – Σχολή - Τμήμα
Θέμα
Συναφές
Ημερομηνία Απόκτησης
Ημερομηνία Αναγνώρισης από την Υπηρεσία
Ημερομηνία Αναγνώρισης από
ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ
Μεταπτυχιακό
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα – Σχολή - Τμήμα
Τίτλος
Συναφές
Ημερομηνία Απόκτησης
Ημερομηνία Αναγνώρισης από
ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ
Ημερομηνία Αναγνώρισης από την Υπηρεσία
Ημερομηνία Αποφοίτησης
Αριστούχος
Ξένες Γλώσσες
Γλώσσα
Άλλη Γλώσσα
Τίτλος - Φορέας
Βαθμός
Ημερομηνία Απόκτησης
Επιμορφώσεις
Τίτλος
Φορέας Υλοποίησης
Διάρκεια σε Ημέρες/Ώρες (7 ώρες = 1 ημέρα)
Έπαινος - Μετάλλιο
Περιγραφή
Αριθμός ΦΕΚ Δημοσίευσης
Πειθαρχικές Ποινές
Περιγραφή
Ημερομηνία Επιβολής
Αναρρωτικές άδειες
Εκπαιδευτική άδεια
Λοιπές άδειες
Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού Έργου
Ημερο

Δεν υπάρχουν σχόλια: