Σάββατο, 5 Ιουνίου 2010

116 θέσεις Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκηρύσσει το υπ. Παιδείας από 7 Ιουνίου 2010 μέχρι 18 Ιουνίου 2010 (αποκλειστική προθεσμία).


Ρεπορτάζ:esos.gr
Την πλήρωση με επιλογή των 116  θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θητεία έως 31/7/2015 προκηρύσσει το υπ. Παιδείας και καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά για την κατάταξή τους στους παρακάτω πίνακες :
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής από 7 Ιουνίου 2010 μέχρι 18 Ιουνίου 2010 (αποκλειστική προθεσμία). Οι υποψήφιοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για κατάταξη στους πίνακες μέχρι δύο (2) περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης

Ειδικότερα oι  προκηρύξεις έχουν ως εξής:
                                                    ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΘΕΜΑ : «Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.»

Έχοντας υπόψη:
 1. τις διατάξεις :
α)του άρθρου 56 του Ν.1566/1985(ΦΕΚ 167, τ. Α΄)
β)του άρθρου 14 παρ. 29 του Ν.2817/2000 ( ΦΕΚ 78 τ.Α΄/14-3-2000)
γ)του κεφαλαίου Β΄ του Ν.3848/2010( ΦΕΚ 71τ.Α΄) « Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»
 1. την αριθμ. Δ4/708/29-12-1994 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός της έδρας και της περιφέρειας των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης …….των Νομαρχιών Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά» (ΦΕΚ 992 τ.Β΄/30-12-94)
 2. την αριθμ. Φ.353.1/7/63890/Δ1 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων διευθυντών της εκπαίδευσης»

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Την πλήρωση με επιλογή των παρακάτω πενήντα οκτώ (58) θέσεων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θητεία έως 31/7/2015 και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά για την κατάταξή τους στους παρακάτω πίνακες:
1)ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: θέσεις διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: πέντε(5)
2)ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: θέσεις διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: επτά(7)
3)ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: θέσεις διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: τρεις(3)
4)ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: θέσεις διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: τρεις(3)
5)ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: θέσεις διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: τέσσερις(4)
6)ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ: θέσεις διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: τέσσερις(4)...........
7)ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: θέσεις διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: τέσσερις(4)
8)ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: θέσεις διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: τέσσερις(4)
9)ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: θέσεις διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: οκτώ(8)
10)ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ :θέσεις διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: τέσσερις(4)
11)ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: θέσεις διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: δύο(2)
12)ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ :θέσεις διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: πέντε(5)
13)ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ : θέσεις διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: πέντε(5)
1. Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις θα πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α΄ και δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί επτά τουλάχιστον έτη , από τα οποία τα πέντε σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η κατάταξη των υποψηφίων στους κατά τα ανωτέρω πίνακες θα γίνει βάσει των προϋποθέσεων επιλογής και της αποτίμησης των κριτηρίων που ορίζονται στα άρθρα 10, 11,12,14,16,18,20,24,25 και 29 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄). Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής θα πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.
Για την εκπαιδευτική υπηρεσία υπολογίζεται η προϋπηρεσία τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και η προϋπηρεσία των υποψηφίων ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας.
Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από αυτά που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (κυρωτικός ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄) ή για τον οποίο συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα.
Το κώλυμα επιλογής της προηγούμενης παραγράφου δεν πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.
2. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής από 7 Ιουνίου 2010 μέχρι 18 Ιουνίου 2010 (αποκλειστική προθεσμία). Οι υποψήφιοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για κατάταξη στους πίνακες μέχρι δύο(2) περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης [άρθρο 18 παρ. 9 α)]
Οι πίνακες διευθυντών εκπαίδευσης που θα καταρτιστούν θα ισχύσουν από την κύρωσή τους μέχρι την 31 Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί, οι δε υποψήφιοι που θα περιληφθούν σ’ αυτούς θα καλύπτουν τις κενές ή κενούμενες θέσεις που θα προκύπτουν κατά το χρόνο ισχύος των πινάκων.

3.Κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν. 3848/2010 (άρθρο 29):
1.       
  • όσοι τοποθετηθούν στις προκηρυσσόμενες θέσεις δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στις διαδικασίες επιλογής στελεχών που θα ακολουθήσουν
  • μοριοδοτείται η πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1
  • δεν ισχύει η προϋπόθεση συμμετοχής στις διαδικασίες αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 11 του άρθρου 11
  • το κριτήριο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 που αφορά στην αξιολόγηση του υποψηφίου, όπως συνάγεται από τις αξιολογικές εκθέσεις του, δε λαμβάνεται υπόψη.
  • το πιστοποιητικό διοικητικής επάρκειας της παραγράφου 9 του άρθρου 11 δεν αποτελεί προϋπόθεση για την επιλογή διευθυντών εκπαίδευσης.

Τα στελέχη που θα επιλεγούν θα παρακολουθήσουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους ειδικό πρόγραμμα στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, καθώς επίσης και πρόγραμμα επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1.
Η επιτυχής συμμετοχή καταλήγει στη χορήγηση πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας και γνώσεων και δεξιοτήτων στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 αντίστοιχα. Σε διαφορετική περίπτωση, ο διευθυντής εκπαίδευσης αντικαθίσταται από τον επόμενο στον αντίστοιχο πίνακα, ο οποίος διαθέτει τα παραπάνω πιστοποιητικά και έχει δηλώσει προτίμηση για τη συγκεκριμένη θέση.

4.Στις αιτήσεις θα πρέπει να επισυνάπτονται τα παρακάτω δικαιολογητικά ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα (επισυνάπτεται στην αίτηση):

α)Δήλωση ενδιαφέροντος για κατάταξη στους πίνακες μέχρι δύο (2) περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης.

β)Βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με το υπόδειγμα που συνοδεύει την αίτηση.

γ)Βεβαίωση υπηρεσιακών μεταβολών από την οποία να προκύπτει ο ακριβής χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας συνολικά καθώς και αυτός της διδακτικής υπηρεσίας.
δ) Αντίγραφο τίτλων σπουδών, μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

ε) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών. Δε λαμβάνονται υπόψη αποδεικτικά που αποτέλεσαν ειδικά προσόντα διορισμού.

στ).Βεβαίωση άσκησης καθηκόντων παρέδρου επί θητεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, σχολικού συμβούλου, διευθυντή εκπαίδευσης ή προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης, προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ., διευθυντή ή προϊσταμένου σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ., προϊσταμένου τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης, υποδιευθυντή σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ., υπεύθυνου κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, προϊσταμένου διεύθυνσης ή τμήματος του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

ζ).Βεβαίωση συμμετοχής σε κεντρικά, ανώτερα περιφερειακά και περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών, είτε ως τακτικά είτε ως αναπληρωματικά μέλη, με την προϋπόθεση ότι, στην περίπτωση των αναπληρωματικών μελών, έχουν συμμετάσχει σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις το έτος.

η) βεβαίωση άσκησης καθηκόντων σε θέσεις διοίκησης φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και σε θέσεις νομάρχη ή αντινομάρχη, δημάρχου ή αντιδημάρχου.

θ). Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 ότι α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού κώδικα (ν.3528/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α΄) και β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ.1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών πρέπει να υποβληθούν σε επικυρωμένα αντίγραφα, προκειμένου δε για τίτλους σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, αυτοί πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών(Σ.Α.Ε.Ι.)

Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα θα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά το νόμο όργανο.

Οι βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην άσκηση διοικητικών καθηκόντων, καθοδηγητικού έργου καθώς και στη συμμετοχή στα υπηρεσιακά συμβούλια θα πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξη και λήξης.

Οι αιτήσεις και τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις ή Γραφεία των διευθύνσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας.

Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο εξωτερικό, θα υποβληθούν μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις οποίες ανήκαν οι υποψήφιοι πριν την απόσπαση.

Οι αιτήσεις των υπηρετούντων σχολικών συμβούλων και των διευθυντών εκπαίδευσης θα υποβληθούν στις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης.

Οι περιφερειακές διευθύνσεις, οι διευθύνσεις και τα γραφεία εκπαίδευσης, κατά περίπτωση υποβολής, θα συγκεντρώσουν τις αιτήσεις, και, αφού ελέγξουν και θεωρήσουν την ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων, θα τις αποστείλουν μαζί με τα συνοδευτικά στοιχεία μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων στην Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δε θα γίνεται δεκτή καμία άλλη αίτηση, ούτε συμπληρωματικά δικαιολογητικά ή οποιαδήποτε μεταβολή στην αίτηση-εκδήλωση ενδιαφέροντος για κατάταξη στους πίνακες διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς επίσης και με το Δ΄ Τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ( τηλ. 210-3442353, 210-3443257, 210-3442268, 210-3443308).

Η παρούσα να δημοσιευτεί από μία φορά στις εφημερίδες «Τα Νέα» και «Η Καθημερινή» και στο διαδίκτυο.


Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ                                                    ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
 1. του άρθρου 56 του Ν.1566/1985(ΦΕΚ 187, τ. Α΄) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 2. του άρθρου 14 παρ. 29 του Ν.2817/2000 ( ΦΕΚ 78, τ.Α΄/14-3-2000) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».
 3. του κεφαλαίου Β’ του Ν.3848/2010( ΦΕΚ 71τ.Α΄) « Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
 4. Την αριθμ. Δ4/708/29-12-1994 απόφαση «Καθορισμός της έδρας και της περιφέρειας των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης των Νομαρχιών Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά»    (ΦΕΚ 992 τ.Β΄/30-12-94).
 5. Την αριθμ. Φ.353.1/7/63890/Δ1/3-6-2010 υπουργική απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων διευθυντών εκπαίδευσης».

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε
Την πλήρωση με επιλογή των παρακάτω πενήντα οκτώ (58) θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με θητεία έως 31/7/2015 και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά για την κατάταξή τους στους παρακάτω πίνακες :
1)ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: θέσεις διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: πέντε(5)
2)ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: θέσεις διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: επτά(7)
3)ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: θέσεις διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: τρεις(3)
4)ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: θέσεις διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: τρεις(3)
5)ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: θέσεις διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: τέσσερις(4)
6)ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ: θέσεις διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: τέσσερις(4)
7)ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: θέσεις διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: τέσσερις(4)
8)ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: θέσεις διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: τέσσερις(4)
9)ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: θέσεις διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: οκτώ(8)
10)ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: θέσεις διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: τέσσερις(4)
11)ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: θέσεις διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: δύο(2)
12)ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: θέσεις διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: πέντε(5)
13)ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: θέσεις διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: πέντε(5)
 1. 1. Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις θα πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α΄ και δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί επτά τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον πέντε σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  Ως Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται και εκπαιδευτικοί του κλάδου νηπιαγωγών, οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.
  Η κατάταξη των υποψηφίων στους κατά τα ανωτέρω πίνακες θα γίνει βάσει των προϋποθέσεων επιλογής και της αποτίμησης των κριτηρίων που ορίζονται στα άρθρα 10, 11,12, 14, 16, 18, 20, 24, 25 και 29 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).
  Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής θα πρέπει να συντρέχουν μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.
  Για την εκπαιδευτική υπηρεσία υπολογίζεται η προϋπηρεσία τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και η προϋπηρεσία των υποψηφίων ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας.
  Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από αυτά που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (κυρωτικός ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄) ή για τον οποίο συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα (άρθρο 12 παρ. 1).
  Το κώλυμα επιλογής της προηγούμενης παραγράφου δεν πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο (άρθρο 11 παρ. 13).
 2. 2. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής από 7 Ιουνίου 2010 μέχρι 18 Ιουνίου 2010 (αποκλειστική προθεσμία). Οι υποψήφιοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για κατάταξη στους πίνακες μέχρι δύο (2) περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης [άρθρο 18 παρ.9 α)]
  Οι πίνακες διευθυντών εκπαίδευσης που θα καταρτιστούν θα ισχύσουν από την κύρωσή τους μέχρι την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί, οι δε υποψήφιοι που θα περιληφθούν σ’ αυτούς θα καλύπτουν τις κενές ή κενούμενες θέσεις που θα προκύπτουν κατά το χρόνο ισχύος των πινάκων.
 3. 3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν. 3848/2010 (άρθρο 29) :
 • όσοι τοποθετηθούν στις προκηρυσσόμενες θέσεις δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στις διαδικασίες επιλογής  στελεχών που θα ακολουθήσουν
 • μοριοδοτείται η πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1
 • δεν ισχύει η προϋπόθεση  συμμετοχής στις διαδικασίες αξιολόγησης που αναφέρεται στην  παράγραφο 11 του άρθρου 11
 • το κριτήριο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 που αφορά στην αξιολόγηση του υποψηφίου, όπως συνάγεται από τις αξιολογικές εκθέσεις του, δεν λαμβάνεται υπόψη.
 • το πιστοποιητικό διοικητικής επάρκειας της παραγράφου 9 του άρθρου 11 δεν αποτελεί προϋπόθεση για την επιλογή διευθυντών εκπαίδευσης. ………
Τα στελέχη που θα επιλεγούν θα παρακολουθήσουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους ειδικό πρόγραμμα στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, καθώς επίσης και πρόγραμμα επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1.
Η επιτυχής συμμετοχή καταλήγει στη χορήγηση πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας και γνώσεων και δεξιοτήτων στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 αντίστοιχα. Σε διαφορετική περίπτωση, ο διευθυντής εκπαίδευσης αντικαθίσταται από τον επόμενο στον αντίστοιχο πίνακα, ο οποίος διαθέτει τα παραπάνω πιστοποιητικά και έχει δηλώσει προτίμηση για τη συγκεκριμένη θέση.
 1. 4. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα :
 • Δήλωση ενδιαφέροντος για κατάταξη στους πίνακες μέχρι δύο (2) περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης.
 • Βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με το υπόδειγμα που συνοδεύει την αίτηση.
 • Βεβαίωση υπηρεσιακών μεταβολών από την οποία να προκύπτει ο ακριβής χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας συνολικά καθώς και αυτός της διδακτικής υπηρεσίας.
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
 • Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.  Δεν λαμβάνονται υπόψη αποδεικτικά που αποτέλεσαν ειδικά προσόντα διορισμού.
 • Βεβαίωση άσκησης καθηκόντων παρέδρου επί θητεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, σχολικού συμβούλου, διευθυντή εκπαίδευσης ή προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης, προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ., διευθυντή ή προϊσταμένου σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ., προϊσταμένου τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης, υποδιευθυντή σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ., υπεύθυνου κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, προϊσταμένου διεύθυνσης ή τμήματος του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
 • Βεβαίωση συμμετοχής σε κεντρικά, ανώτερα περιφερειακά και περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών, είτε ως τακτικών είτε ως αναπληρωματικών μελών, με την προϋπόθεση ότι, στην περίπτωση των αναπληρωματικών μελών, έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον σε τέσσερις (4) συνεδριάσεις το έτος.
 • Βεβαίωση άσκησης καθηκόντων σε θέσεις διοίκησης φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και σε θέσεις νομάρχη ή αντινομάρχη, δημάρχου ή αντιδημάρχου.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 ότι α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού κώδικα (ν.3528/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α΄) και β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ.1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα (άρθρο 12 παρ. 1).
Όλοι οι τίτλοι σπουδών πρέπει να υποβληθούν σε επικυρωμένα αντίγραφα, προκειμένου δε για τίτλους σπουδών εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών (Σ.Α.Ε.Ι.).
Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί, από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.
Οι βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, καθώς και στην άσκηση διοικητικών καθηκόντων , καθοδηγητικού έργου και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, θα πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης.
Οι αιτήσεις και τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις ή Γραφεία των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.
Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των συντονιστών εκπαίδευσης, θα υποβληθούν μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες ανήκαν οι υποψήφιοι πριν την απόσπαση.

Οι αιτήσεις των υπηρετούντων σχολικών συμβούλων και των διευθυντών εκπαίδευσης θα υποβληθούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις, οι  Διευθύνσεις  και τα Γραφεία Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση υποβολής, θα συγκεντρώσουν τις αιτήσεις, και αφού ελέγξουν και θεωρήσουν την ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων θα τις αποστείλουν μαζί με τα συνοδευτικά στοιχεία  μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη λήξη  της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, στη Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δε θα γίνεται δεκτή καμία άλλη αίτηση, ούτε συμπληρωματικά δικαιολογητικά ή οποιαδήποτε μεταβολή στην αίτηση -  εκδήλωση ενδιαφέροντος για κατάταξη στους πίνακες υποψηφίων διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς επίσης και με το Ε΄ Τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ( τηλ. 210-3442125, 210-3442462, 210-3442952, 210-3442895).
Η παρούσα να δημοσιευτεί από μία φορά στις εφημερίδες «TA NEA» και «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»  και στο διαδίκτυο.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
       ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Προσωπικά στοιχεία υπαλλήλου:
1.      Όνομα:
2.      Επώνυμο:
3.      Ημερομηνία Γέννησης:
4.      Οικογενειακή κατάσταση:
 Α. ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τίτλοι σπουδών:
1.      Μεταπτυχιακός τίτλος, εφόσον το περιεχόμενό του εντάσσεται στον τομέα των επιστημών της αγωγής ή της οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης.
Τίτλος:
Εκπ. Ίδρυμα:
2.      Διδακτορικός τίτλος, εφόσον το περιεχόμενό του εντάσσεται στον τομέα των επιστημών της αγωγής ή της οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης.
Τίτλος:
Εκπ. Ίδρυμα:
3.      Πρώτη και Δεύτερη Ξένη Γλώσσα, Επιπέδου Β2 ή ανώτερου του Β2:
Τίτλος:
Εκπ. Ίδρυμα:
Τίτλος:
Εκπ. Ίδρυμα
4.      Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Επιπέδου 1 ή Επιπέδου 2:
5.      Πρόσθετοι τίτλοι σπουδών
α)Δεύτερο πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι,
Τίτλος:
Εκπ. Ίδρυμα:
β)Τίτλος Διδασκαλείου Εκπαίδευσης
γ)Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής Νηπιαγωγών(εφόσον δεν είναι αναγκαίο προσόν διορισμού).
δ) Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό επιμόρφωσης Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε./ Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. (εφόσον δεν χρησιμοποιήθηκε ως προσόν διορισμού)
Τίτλος:
Εκπ. Ίδρυμα:
Τίτλος:
Εκπ. Ίδρυμα:
Εκπαιδευτική Υπηρεσία από το 13ο έτος και μετά:
1.      Ημερομηνία διορισμού και ΦΕΚ διορισμού:
2.      Κατηγορία / Κλάδος:
3.      Προϋπηρεσία: (διάρκεια και φορέας στον οποίο έχει διανυθεί)
Προϋπηρεσία από άσκηση καθηκόντων:
-Παρέδρου επί θητεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
 Από:                    Έως:
-Σχολικού συμβούλου
 Από:                    Έως:
-Προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
  Από:                    Έως:
-Προϊσταμένου σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ.
  Από:                    Έως:
-Προϊσταμένου τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης
 Από:                    Έως:
-Υποδιευθυντή σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ.
  Από:                    Έως:
-Υπευθύνου κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
  Από:                    Έως:
-Προϊσταμένου διεύθυνσης ή τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
  Από:                    Έως:
-Περιφερειακού διευθυντή
  Από:                    Έως:
-Διευθυντή ή προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης ή διευθυντή σχολικής μονάδας.
  Από:                    Έως:
-Συμμετοχή σε κεντρικά, ανώτερα περιφερειακά και περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών
Από:                                    Έως:
 
-Άσκηση καθηκόντων σε θέσεις διοίκησης φορέων του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, νομάρχη ή αντινομάρχη, δημάρχου ή αντιδημάρχου
ΘΕΣΗ
Από             -                 Έως
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Β. ΜΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τίτλοι σπουδών:
1.       Βασικός Τίτλος Σπουδών
Τίτλος:
      Εκπ. Ίδρυμα
2.      Επιπλέον Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Τίτλος:
      Εκπ. Ίδρυμα
3.      Επιπλέον Διδακτορικοί Τίτλοι
Τίτλος:
      Εκπ. Ίδρυμα
Επιμόρφωση:
1.      Συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης
Ονομασία προγράμματος επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης:
Από:           Έως:
Διοργανωτής:
2.      Παρακολούθηση σεμιναρίων ή συνεδρίων
Ονομασία προγράμματος επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης:
Από:           Έως:
Διοργανωτής:
Επιστημονική δραστηριότητα
1.      Συγγραφικό και ερευνητικό έργο (βιβλία, άρθρα, μελέτες, προτάσεις) που σχετίζονται με το αντικείμενο της υπηρεσίας ή της δημόσιας διοίκησης γενικότερα
2.      Οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή.
3.      Πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών, σχετική με την εκπαίδευση διοικητική ή καθοδηγητική εμπειρία.
Επαγγελματική - Υπηρεσιακή δραστηριότητα
1.      Εκπροσώπηση σε Συμβούλια, Επιτροπές ή ομάδες εργασίας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ουσιαστικού περιεχομένου
2.      Διδασκαλία σε πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. ή στα διδασκαλεία εκπαίδευσης, που ανατέθηκε με βάση το π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α΄) ή με απόφαση του οικείου τμήματος.
3.      Κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, μέλη Δ.Σ, Πρόεδροι, Διοικητές κλπ όργανα νομικών προσώπων του Δημόσιου Τομέα:
4.      Διενέργεια Ε.Δ.Ε. – ανακρίσεων
5.      α) Ηθικές αμοιβές
Έπαινος/Μετάλλιο
Αιτιολογία απονομής:
Ημερομηνία και αριθμός ΦΕΚ απονομής:
       β) Βραβεύσεις, Διακρίσεις
Άλλα Ενδιαφέροντα – Δραστηριότητες
Γ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ
I. ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (μέχρι 300 λέξεις)
II. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(μέχρι 300 λέξεις) 
Ημερομηνία:                                                                                    Υπογραφή:
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
 
Από τα στοιχεία που τηρεί η υπηρεσία και βρίσκονται στο προσωπικό μητρώο του/της ……………………………………….., Α.Μ. ……….., εκπαιδευτικού της Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου……………….., πιστοποιείται ότι ο/η ανωτέρω:
Α) Έχει διορισθεί με το αριθμ……. ΦΕΚ. ……………….και  ανέλαβε υπηρεσία στις………………..
Β)  Κατέχει το βαθμό Α΄ και Μ.Κ………………
Γ)  Έχει αναγνωρισμένη εκπαιδευτική προϋπηρεσία
                        ΕΤΗ/                    ΜΗΝΕΣ/                      ΗΜΕΡΕΣ/
Δ) Έχει συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία μέχρι  18/6/2010
ΑΠΟ
ΕΩΣ
ΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
            Συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία:  .…. ΕΤΗ/  ……. ΜΗΝΕΣ/  ……. ΗΜΕΡΕΣ/
Ε) Έχει συνολική διδακτική Υπηρεσία μέχρι 18/6/2010
            Συνολική διδακτική υπηρεσία:  .…. ΕΤΗ/  ……. ΜΗΝΕΣ/  ……. ΗΜΕΡΕΣ/
ΣΤ) Έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από αυτά που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 109 του υπαλληλικού κώδικα ( κυρωτικός νόμος 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄) ή συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα.
ΝΑΙ/ΟΧΙ
                       
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Επώνυμο:
Όνομα:
Πατρώνυμο:
Ημ/νία Γέννησης
Αριθμός Μητρώου:
Κλάδος/Ειδικότητα:
Θέση που υπηρετεί:
Δ/νση ή Γραφείο που ανήκει
ο/η εκπαιδευτικός:
Ημ/νία ΦΕΚ Διορισμού:
Ημ/νία Ανάληψης υπηρεσίας:
Αρ.ΦΕΚ Διορισμού:
Βαθμός:
Μισθολογικό κλιμάκιο:
Ποινές:
Τηλέφωνο Υπηρεσίας:
e-mail Υπηρεσίας:
Διεύθυνση κατοικίας:
Αρ.
Πόλη:
Τ.Κ
 Τηλέφωνο Κατοικίας:         
Κινητό:
Προσωπικό e-mail:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τα χρονικά διαστήματα άσκησης καθηκόντων. Τα διαστήματα αυτά πρέπει να είναι μη επικαλυπτόμενα και σε αύξουσα χρονική σειρά
ΑΠΌ
¨ΕΩΣ
ΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Εκπαιδευτική Προϋπηρεσία >= 12 ετών
Έτη:
Μήνες:
Ημέρες:
Διδακτική Υπηρεσία >= 7 ετών
Έτη:
Μήνες:
Ημέρες:
Διδακτικά Καθήκοντα στην Οικεία Βαθμίδα >= 5 ετών
Έτη:
Μήνες:
Ημέρες:
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ
Έτη:
Μήνες:
Ημέρες:

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
1η Επιλογή:
2η Επιλογή:

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: