Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010

H απόφαση για τις αμοιβές των επιτηρητών- βαθμολογητών και όλων των εμπλεκόμενων στις πανελλαδικές εξετάσειςH απόφαση για τις αμοιβές των επιτηρητών- βαθμολογητών και όλων των εμπλεκόμενων στις πανελλαδικές εξετάσεις


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ, ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
Τ.Ε.Ε., ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

1. α. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ημερήσιων Γενικών Λυκείων
(παράγρ. 2 του άρθρου 13 και εδάφ. β παράγρ. 2 του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2006
ΦΕΚ 65 τ.Α΄, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, με τα εδάφια β, γ και δ
παράγρ. 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 12/2009 ΦΕΚ 22 τ.Α΄ )
α) Πρόεδρος 1.700,00
β) Αντιπρόεδρος 1.600,00
γ) Τακτικά Μέλη 1.500,00
δ) ΄Εκτακτα μέλη, για κάθε μάθημα για το οποίο εισηγούνται θέματα 275,00
ε) Γραμματέας 1.500,00
στ) Βοηθοί Γραμματείς 1.100,00
ζ) Προσωπικό από Διοικητικούς, Εκπαιδευτικούς Δ.Ε. ή Τεχνικούς για τη
γραμματειακή και τεχνική ......................
υποστήριξη του έργου της Επιτροπής για κάθε ημέρα
απασχόλησης και μέχρι σαράντα (40) ημέρες για καθένα. 19,00
β. Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων (Κ.Ε.Π.Ε.) Ημερήσιων και
Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (Ομάδας Α΄ και μαθημάτων ειδικότητας Ομάδας Β΄)
(άρθρο 6 της αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009, ΦΕΚ 422 τ.Β΄ Κ.Υ.Α. όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.151/39470/Β6/2010 ΦΕΚ 529 τ.Β΄ όμοια)
α) Πρόεδρος 1.700,00
β) Αντιπρόεδρος 1.600,00
γ) Τακτικά Μέλη 1.500,00
δ) ΄Εκτακτα μέλη, για κάθε μάθημα για το οποίο εισηγούνται θέματα 275,00
ε) Γραμματέας 1.500,00
στ) Βοηθοί Γραμματείς 1.100,00
ζ) Προσωπικό από Διοικητικούς, Εκπαιδευτικούς Δ.Ε. ή Τεχνικούς για τη
γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη του έργου της Επιτροπής για κάθε ημέρα
απασχόλησης και μέχρι τριάντα (30) ημέρες για καθένα. 19,00
2. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Εσπερινών Γενικών Λυκείων
(παράγρ. 2 του άρθρου 13 και εδάφ. β παράγρ. 2 του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2006
ΦΕΚ 65 τ.Α΄, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα εδάφια β, γ και δ της
παραγρ. 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 12/2009 ΦΕΚ 22 τ.Α΄)
α) Πρόεδρος 1.500,00
β) Αντιπρόεδρος 1.300,00
γ) Τακτικά Μέλη 1.200,00
δ) ΄Εκτακτα μέλη, για κάθε μάθημα για το οποίο εισηγούνται θέματα 250,00
ε) Γραμματέας 1.200,00
στ) Βοηθοί Γραμματείς 950,00
ζ) Προσωπικό από Διοικητικούς, Εκπαιδευτικούς Δ.Ε. ή Τεχνικούς για τη
γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη του έργου της Επιτροπής για κάθε ημέρα
απασχόλησης και μέχρι τριάντα πέντε (35) ημέρες για καθένα. 19,00
3. Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Εισαγωγικών Εξετάσεων αποφοίτων Β΄
κύκλου Τ.Ε.Ε.
(παράγρ. Α΄ του άρθρου 8 της αριθμ. Φ.153/Β6/8104/2004 ΦΕΚ 167 τ.Β΄
Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ.
Φ.153/28928/Β6/2006 ΦΕΚ 397 τ.Β΄ όμοια)
α) Πρόεδρος 1.300,00
β) Τακτικά Μέλη 1.100,00
γ) ΄Εκτακτα μέλη, για κάθε μάθημα για το οποίο εισηγούνται θέματα 250,00
δ) Γραμματέας 1.100,00
ε) Βοηθοί Γραμματείς 800,00
στ) Προσωπικό από Διοικητικούς ή Τεχνικούς για τη γραμματειακή και τεχνική
υποστήριξη του έργου της Επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι τριάντα
(30) ημέρες για καθένα. 19,00
4. Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθημάτων αποφοίτων Γεν. Λυκείου και
ΕΠΑ.Λ.
(Κεφάλαιο Β΄ άρθρο 10 και παράγρ. 2 του άρθρου 13 της αριθμ. Φ.253/128314/
Β6/2002 ΦΕΚ 1538 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με τις παραγρ. 8, 9 και 11 της αριθμ. Φ.253/27465/Β6/2009 ΦΕΚ 493
τ.Β΄ όμοιας)
α) Πρόεδρος 1.100,00
β) Αντιπρόεδρος 900,00
γ) Τακτικά Μέλη και Γραμματέας 800,00
δ) ΄Εκτακτα μέλη – εισηγητές θεμάτων για κάθε μάθημα για το οποίο εισηγούνται
θέματα 275,00
ε) Βοηθ. Γραμματέα 600,00
στ) Γιατρός για την εξέταση των φυσικώς αδυνάτων, για κάθε ημέρα εξέτασης
36,00
ζ) Υπάλληλοι του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. για την υποβοήθηση του έργου της
επιτροπής 500,00
5. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων μαθημάτων κατεύθυνσης ειδικών
κατηγοριών
(παράγρ. Α΄ του άρθρου 11 της αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ.Β΄
Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παραγράφους
27 και 29 της αριθμ. Φ.151/34623/Β6/2009 ΦΕΚ 636 τ.Β΄ όμοιας)
α) Πρόεδρος 1.000,00
β) Αντιπρόεδρος 900,00
γ) Τακτικά Μέλη 800,00
δ)΄Εκτακτα μέλη-εισηγητές, για κάθε μάθημα για το οποίο εισηγούνται θέματα
275,00
ε) Γραμματέας 645,00
στ) Βοηθοί Γραμματείς 500,00
ζ) Διοικητικοί Υπάλληλοι του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. ή Εκπαιδευτικοί Δ.Ε. για την
υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής 450,00
6. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων των Ειδικών
Κατηγοριών
(παράγρ. Β΄ του άρθρου 11 της αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ.Β΄
Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγρ. 30
της αριθμ. Φ.151/34623/Β6/2009 ΦΕΚ 636 τ.Β΄ όμοιας)
α) Πρόεδρος 1.100,00
β) Αντιπρόεδρος 900,00
γ) Μέλη, Γραμματέας 800,00
δ) Βοηθοί Γραμματείς 600,00
ε) ΄Εκτακτα μέλη – εισηγητές για κάθε μάθημα για το οποίο εισηγούνται θέματα
275,00
στ) Γιατρός για κάθε ημέρα εξέτασης 36,00
ζ) Διοικητικοί Υπάλληλοι του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. ή Εκπαιδευτικοί Δ.Ε. για την
υποβοήθηση του έργου της επιτροπής 500,00
7. α. Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών
Λυκείων
(παράγρ. 1 του άρθρου 13 του Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.Α΄, όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με το εδάφιο α παράγρ. 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 12/2009 ΦΕΚ 22
τ.Α΄)
Πρόεδρος, Μέλη, Γραμματέας, Προσωπικό από Διοικητικούς Υπαλλήλους ή
Εκπαιδευτικούς Λειτουργούς για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής και τη
δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου υποψηφίων, για κάθε ημέρα απασχόλησης και
μέχρι πενήντα (50) ημέρες για καθένα. 19,00
β. Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
(Ομάδας Α΄ και μαθημάτων ειδικότητας Ομάδας Β΄)
(παράγρ. 1 του άρθρου 1 της αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ.Β΄ Κ.Υ.Α.)
Πρόεδρος, Μέλη, Γραμματέας, Προσωπικό από Διοικητικούς Υπαλλήλους ή
Εκπαιδευτικούς Λειτουργούς για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής και τη
δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου Υποψηφίων, για κάθε ημέρα απασχόλησης και
μέχρι σαράντα (40) ημέρες για καθένα. 19,00
8. Επιτροπή Οργάνωσης Ειδικών Εισαγωγικών Εξετάσεων αποφοίτων Β΄
κύκλου Τ.Ε.Ε.
(παράγρ. Β΄ του άρθρου 8 της αριθμ. Φ.153/Β6/8104/2004 ΦΕΚ 167 τ.Β΄
Υπουργικής Απόφασης)
Πρόεδρος, Μέλη, Γραμματέας, Τεχνικό, Εκπαιδευτικό και Διοικητικό Προσωπικό για
την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής και τη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου
Υποψηφίων, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι τριάντα πέντε (35) ημέρες για
καθένα. 19,00
9. α. Περιφερειακοί Επόπτες εξετάσεων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ.
(Μαθημάτων Γενικής Παιδείας Ομάδας Β΄)
(παράγρ. 3 του άρθρου 13 του Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α΄, όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με το εδάφιο ε παράγρ. 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 12/2009 ΦΕΚ 22
τ.Α΄ και Κεφάλαιο Γ΄ του άρθρου 10 της αριθμ. Φ.253/27456/Β6/2009 ΦΕΚ 493 τ.Β΄
Υπουργικής Απόφασης)
Περιφερειακός Επόπτης Εξετάσεων 650,00
Βοηθός Επόπτη: 450,00
β. Επόπτες Εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. (Ομάδας Α΄ και μαθημάτων ειδικότητας
Ομάδας Β΄)
(παράγρ. 3 του άρθρου 3 της αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ.Β΄ Κ.Υ.Α.)
Επόπτης 330,00
Βοηθός Επόπτη 300,00
10. α. Νομαρχιακές Επιτροπές Εξετάσεων Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών
Λυκείων
(παράγρ. 4 του άρθρου 13 και εδάφιο β παράγρ. 2 του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2006
ΦΕΚ 65 τ.Α΄, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα εδάφια στ και ζ παράγρ.
3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 12/2009 ΦΕΚ 22 τ.Α΄)
α) Πρόεδρος 480,00
β) Μέλη 380,00
γ) Γραμματέας 360,00
δ) Βοηθοί Γραμματείς 300,00
ε) Χειριστές συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης 390,00
β. Νομαρχιακές Επιτροπές Επαναληπτικών Εξετάσεων Ημερήσιων και
Εσπερινών Γενικών Λυκείων
α) Πρόεδρος 350,00
β) Μέλη 250,00
γ) Γραμματέας 250,00
δ) Βοηθοί Γραμματείς 210,00
ε) Χειριστές συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης 300,00
Στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν Εξεταστικά Κέντρα
για τη διεξαγωγή των εξετάσεων της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Γενικών Λυκείων, τα
ποσά των αποζημιώσεων των περιπτώσεων α-ε της παραγράφου 10 α και β
προσαυξάνονται κατά 35%.
11. Επόπτες ειδικών εισαγωγικών εξετάσεων για τα ΤΕΙ αποφοίτων Τ.Ε.Ε.
(παράγρ. Γ΄ του άρθρου 8 της αριθμ. Φ.153/Β6/8104/2004 ΦΕΚ 167 τ.Β΄ Υπουργικής
Απόφασης όπως αντικαταστάθηκε από την παράγρ. 2 της αριθμ. Φ.151/22070/Β6/
2009 ΦΕΚ 373 τ.Β΄ όμοιας)
Επόπτης 340,00
Βοηθός Επόπτη 280,00
12. α. Λυκειακές Επιτροπές Εξετάσεων (Λ.Ε.Ε.) Ημερήσιων και Εσπερινών
Γενικών Λυκείων
(παράγρ. 5 του άρθρου 13 του Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.Α΄, όπως ισχύει κάθε φορά)
α) Πρόεδρος 400,00
β) Μέλη 330,00
γ) Γραμματέας 330,00
δ) Βοηθοί Γραμματείς 270,00
ε) Χειριστές συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης 390,00
στ) Βοηθητικό προσωπικό για κάθε ημέρα εξέτασης 19,00
β. Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων ΕΠΑ.Λ. (Ομάδας Α΄ και μαθημάτων
ειδικότητας Ομάδας Β΄ )
(παράγρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ.Β΄
Κ.Υ.Α.)
α) Πρόεδρος 400,00
β) Μέλη 330,00
γ) Γραμματέας 330,00
δ) Βοηθοί Γραμματείς 270,00
ε) Χειριστές συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης 390,00
στ) Βοηθητικό προσωπικό για κάθε ημέρα εξέτασης 19,00
13. Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων Τ.Ε.Ε.
(παράγρ. 3 του άρθρου 5 της αριθμ. Φ.153/Β6/8104/2004 ΦΕΚ 167 τ.Β΄ Υπουργικής
Απόφασης όπως αντικαταστάθηκε από την παράγρ.2 της αριθμ.Φ.151/22070/Β6/2009
ΦΕΚ 373 τ.Β΄ όμοιας)
α) Πρόεδρος 400,00
β) Μέλη 330,00
γ) Γραμματέας 330,00
δ) Βοηθοί Γραμματείς 270,00
ε) Χειριστές συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης 330,00
στ) Βοηθητικό προσωπικό για κάθε ημέρα εξέτασης 19,00
14. Ομάδες επιτηρητών
(άρθρο 19 του Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.Α΄ και άρθρο 5 της αριθμ. Φ.153/Β6/8104/04
ΦΕΚ 167 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με
την παράγρ. 2 της αριθμ. Φ.151/22070/Β6/2009 ΦΕΚ 373 τ.Β΄ Υπουργικής
Απόφασης και άρθρο 3 της αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ.Β΄ Κ.Υ.Α.).
Επιτηρητής για κάθε μέρα εξετάσεων 17,00
15. Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων για τις εξετάσεις Ειδικών Μαθημάτων
(άρθρο 7 και 8 της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 ΦΕΚ 1538 τ.Β΄ Υπουργικής
Απόφασης σε συνδυασμό με την παράγρ. 5 του άρθρου 13 του Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ 65
τ.Α΄)
α) Ξένες γλώσσες και Αρμονία, για κάθε ημέρα εξέτασης
1) Επόπτης 48,00
2) Πρόεδρος εξεταστικού κέντρου 48,00
3) Μέλος, γραμματέας, χειριστές ηλεκτρονικής μετάδοσης των θεμάτων
45,00
4) Βοηθοί Γραμματείς 42,00
5) Επιτηρητές 19,00
6) Συνοδοί εκπαιδευτικοί για τη διακίνηση των γραπτών δοκιμίων από τα
εξεταστικά προς τα Βαθμολογικά κέντρα 19,00
7) Βοηθητικό προσωπικό 19,00
β) Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο, για κάθε ημέρα εξέτασης
1) Επόπτης 70,00
2) Πρόεδρος 70,00
3) Μέλος, γραμματέας 60,00
4) Βοηθοί Γραμματείς, χειριστές συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης
60,00
5) Επιτηρητές 33,00
6) Βοηθητικό προσωπικό 19,00
7) Συνοδοί εκπαιδευτικοί για τη διακίνηση των γραπτών δοκιμίων από τα
εξεταστικά προς τα Βαθμολογικά κέντρα 19,00
γ) ΄Ελεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων
1) Επόπτης 50,00
2) Πρόεδρος 50,00
3) Μέλος, γραμματέας, χειριστές συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης
45,00
4) Βοηθοί Γραμματείς 40,00
5) Ειδικός επόπτης ελέγχου μουσικών & ακουστικών ικανοτήτων
60,00
6) Επιτηρητές 19,00
7) Βοηθητικό Προσωπικό 19,00
8) Συνοδοί εκπαιδευτικοί για τη διακίνηση των γραπτών δοκιμίων από τα
εξεταστικά προς τα Βαθμολογικά κέντρα 19,00
16. Επόπτες και Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων μαθημάτων κατεύθυνσης
ειδικών κατηγοριών
(άρθρο 12 της αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης)
α) Επόπτης 400,00
β) Πρόεδρος 360,00
γ) Αντιπρόεδρος 300,00
δ) Μέλη 300,00
ε) Γραμματέας 300,00
στ) Σχολίατρος ή άλλος γιατρός, Βοηθοί Γραμματείς 290,00
ζ) Χειριστές συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης 300,00
η) Βοηθητικό προσωπικό για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι επτά (7) ημέρες για
καθένα 19,00
θ) Επιτηρητές για κάθε ημέρα επιτήρησης 19,00
17. α. Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων γραπτών Γενικού Λυκείου και
ΕΠΑ.Λ. (Μαθημάτων Γενικής Παιδείας Ομάδας Β΄)
(παράγρ. 2 και 3 του άρθρου 21 και εδάφιο β παράγρ. 2 του άρθρου 25 του Π.Δ.
60/2006 ΦΕΚ 65 τ.Α΄, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα εδάφια α και β
παράγρ. 7 του άρθρου 1 του Π.Δ. 12/2009 ΦΕΚ 22 τ.Α΄)
α) Πρόεδρος 950,00
β) Αντιπρόεδρος 850,00
γ) Μέλη 700,00
δ) Γραμματέας 750,00
ε) Βοηθοί Γραμματείς 600,00
στ) Υπάλληλοι από εκπαιδευτικούς, διοικητικούς ή από το βοηθητικό ή υπηρετικό
προσωπικό για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής του Β.Κ., κατ’ αποκοπή
αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι τριάντα πέντε (35) ημέρες για
καθένα. 19,00
β. Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων γραπτών Επαναληπτικών Εξετάσεων
Γενικού Λυκείου
α) Πρόεδρος 650,00
β) Αντιπρόεδρος 600,00
γ) Μέλη 500,00
δ) Γραμματέας 530,00
ε) Βοηθοί Γραμματείς 420,00
στ) Υπάλληλοι από εκπαιδευτικούς, διοικητικούς ή από το βοηθητικό ή υπηρετικό
προσωπικό για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής του Β.Κ., κατ’ αποκοπή
αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι δώδεκα (12) ημέρες για καθένα.
19,00
γ. Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων γραπτών ΕΠΑ.Λ. (Ομάδας Α΄ και
μαθημάτων ειδικότητας Ομάδας Β΄)
(άρθρο 4 της αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ.Β΄ Κ.Υ.Α. όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.151/39470/Β6/2010 ΦΕΚ 529 τ.Β΄ όμοια)
α) Πρόεδρος 950,00
β) Αντιπρόεδρος 850,00
γ) Μέλη 700,00
δ) Γραμματέας 750,00
ε) Βοηθοί Γραμματείς 600,00
στ) Υπάλληλοι από εκπαιδευτικούς, διοικητικούς ή από το βοηθητικό προσωπικό για
την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής του Β.Κ., κατ’ αποκοπή αποζημίωση για
κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι τριάντα (30) ημέρες για καθένα. 19,00
18. Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων γραπτών αποφοίτων Β΄ κύκλου
Τ.Ε.Ε.
(παράγρ. 3 του άρθρου 5 της αριθμ. Φ.153/Β6/8104/2004 ΦΕΚ 167 τ.Β΄ Υπουργικής
Απόφασης όπως αντικαταστάθηκε από την παράγρ. 2 της αριθμ. Φ.151/22070/Β6/
2009 ΦΕΚ 373 τ.Β΄ όμοιας)
α) Πρόεδρος 850,00
β) Αντιπρόεδρος 740,00
γ) Μέλη 620,00
δ) Γραμματέας 715,00
ε) Βοηθοί Γραμματείς 550,00
στ) Υπάλληλοι από εκπαιδευτικούς, διοικητικούς ή από το βοηθητικό προσωπικό για
την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής του Β.Κ., κατ’ αποκοπή αποζημίωση για
κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 20 ημέρες για καθένα. 19,00
19. Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων γραπτών ειδικών μαθημάτων και
Ομάδες βαθμολογητών - αναβαθμολογητών
(άρθρο 12 και 14 της αριθμ. Φ.253/Β6/128314/2002 ΦΕΚ 1538 τ.Β΄ Υπουργικής
Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγρ. 14 της αριθμ.
Φ.253/27465/Β6/2009 ΦΕΚ 493 τ.Β΄ όμοιας)
α) Πρόεδρος 600,00
β) Αντιπρόεδρος 500,00
γ) Μέλος, Γραμματέας 460,00
δ) Βοηθοί Γραμματείς 400,00
ε) Προϊστάμενοι βαθμολόγησης 360,00
στ) Βαθμολογητές - Αναβαθμολογητές για κάθε βαθμολογούμενο (πρώτη ή δεύτερη
βαθμολόγηση) – αναβαθμολογούμενο γραπτό δοκίμιο 2,10
ζ) Υπάλληλοι από διοικητικούς, εκπαιδευτικούς ή βοηθητικό προσωπικό για κάθε
ημέρα απασχόλησης και μέχρι 25 ημέρες για καθένα 19,00
η) Βοηθητικό, υπηρετικό προσωπικό (καθαρίστριες) για κάθε ημέρα απασχόλησης
και μέχρι 25 ημέρες 19,00
20. Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου γραπτών κατεύθυνσης και ειδικών
μαθημάτων ειδικών κατηγοριών
(άρθρο 13 της αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης)
α) Πρόεδρος 600,00
β) Αντιπρόεδρος 530,00
γ) Μέλη 470,00
δ) Γραμματέας 450,00
ε) Βοηθοί γραμματείς 410,00
στ) Προσωπικό από εκπαιδευτικούς Δ.Ε, ή διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου
Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής του Β.Κ. κατ’
αποκοπή αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι είκοσι (20) ημέρες για
καθένα 19,00
ζ) Βοηθητικό προσωπικό κατ’ αποκοπή αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησης
και μέχρι είκοσι (20) ημέρες για καθένα 19,00
η) Βαθμολογητές-αναβαθμολογητές για κάθε γραπτό που βαθμολογούν ή
αναβαθμολογούν 2,10
21. Ομάδες Βαθμολογητών και Αναβαθμολογητών (Γενικών Λυκείων, Τ.Ε.Ε,
ΕΠΑ.Λ.)
(παράγρ. 3 του άρθρου 21, άρθρο 22, εδάφιο β΄ παράγρ. 2 του άρθρου 25 του Π.Δ.
60/2006 ΦΕΚ 65 τ.Α΄ - παράγρ. 3 του άρθρου 5 της αριθμ. Φ.153/Β6/8104/2004
ΦΕΚ 167 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης όπως αντικαταστάθηκε από την παράγρ. 2 της
αριθμ. Φ.151/22070/Β6/2009 ΦΕΚ 373 τ.Β΄ όμοιας – παράγρ. 2 του άρθρου 4 της
αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ.Β΄ Κ.Υ.Α.)
Βαθμολογητές ή αναβαθμολογητές, για κάθε γραπτό που βαθμολογούν ή
αναβαθμολογούν 2,10
Σε κάθε βαθμολογητή ή αναβαθμολογητή ορίζεται ποσό εφάπαξ αποζημίωσης
εφόσον βαθμολογήσει συνολικά από ένα (1) μέχρι και είκοσι (20) γραπτά: 50,00
22. Επιτροπές εξέτασης μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες Γενικών Λυκείων, Τ.Ε.Ε., ΕΠΑ.Λ. και Ειδικών Κατηγοριών
(παράγρ. 3α και β του μόνου άρθρου της αριθμ. Φ.253/155439/Β6/2009 ΦΕΚ 2544
τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης - άρθρο 5 της αριθμ. Φ.153/Β6/8104/2004 ΦΕΚ 167
τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης όπως αντικαταστάθηκε από την παράγρ. 2 της αριθμ.
Φ.151/22070/Β6/2009 ΦΕΚ 373 τ.Β΄ όμοιας – παράγρ. 4 του άρθρου 3 και άρθρο 5
της αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ.Β΄ Κ.Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε με την
αριθμ. Φ.151/39470/Β6/2010 ΦΕΚ 529 τ.Β΄ όμοια– αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007
ΦΕΚ 272 τ.Β΄ Υπουργική Απόφαση)
α) Πρόεδρος, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 13 ημέρες για τα ΕΠΑ.Λ., 10
ημέρες για τα Γενικά Λύκεια 7 ημέρες για τα ΤΕΕ και 5 ημέρες για τις Ειδικές
Κατηγορίες 50,00
β) Για κάθε μέλος-εξεταστή (βαθμολογητή ή αναβαθμολογητή) και για κάθε ημέρα
εξέτασης 33,30
γ) Γραμματέας, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 13 ημέρες για τα ΕΠΑ.Λ., 10
ημέρες για τα Γενικά Λύκεια, 7 ημέρες για τα ΤΕΕ και 5 ημέρες για τις Ειδικές
Κατηγορίες 26,00
δ) Σχολίατρος ή άλλος γιατρός, για κάθε ημέρα εξέτασης 33,00
ε)1. Βοηθοί γραμματείς για την υποβοήθηση της επιτροπής για κάθε ημέρα
απασχόλησης και μέχρι 10 ημέρες για τα Γενικά Λύκεια, 7 ημέρες για τα ΤΕΕ και 5
ημέρες για τις Ειδικές Κατηγορίες 19,00
2.Επικουρικό Προσωπικό για την υποβοήθηση της επιτροπής των ΕΠΑ.Λ. για κάθε
ημέρα απασχόλησης και μέχρι 13 ημέρες 19,00
3. Βοηθητικό Προσωπικό (επιστάτες – καθαρίστριες) για την υποβοήθηση της
επιτροπής των ΕΠΑ.Λ. για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 10 ημέρες 19,00
στ) Επιτηρητές για κάθε ημέρα εξέτασης 17,00
ζ) Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για κάθε ημέρα εξέτασης 33,00
23. Επιτροπές εξέτασης μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ειδικών μαθημάτων
(άρθρο 13 της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 ΦΕΚ 1538 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το εδάφιο β της παραγράφου 16 και την
παράγραφο 17 της αριθμ. Φ.253/27465/Β6/2009 ΦΕΚ 493 τ.Β΄ όμοιας).
α) Πρόεδρος, για κάθε ημέρα εξέτασης 50,00
β) Για κάθε μέλος-εξεταστή (βαθμολογητή-αναβαθμολογητή) και για κάθε ημέρα
εξέτασης 33,30
γ) Γραμματέας, για κάθε ημέρα εξέτασης 26,00
δ) Σχολίατρος ή άλλος γιατρός, για κάθε ημέρα εξέτασης 33,00
ε) Επιτηρητής για κάθε ημέρα εξέτασης
- Ξένες Γλώσσες 19,00
- Αρμονία, ΄Ελεγχος Μουσικών και Ακουστικών Ικανοτήτων 19,00
- Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο 33,00
στ) Βοηθοί γραμματείς για τη δημιουργία αρχείου καταχώρησης βαθμολογίας και
γενικά την υποβοήθηση της επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 3
ημέρες. 19,00
24. Εκπαιδευτικοί σύνδεσμοι για τη μεταφορά γραπτών δοκιμίων ή
αποκομμάτων γραπτών δοκιμίων
(άρθρο 13, παράγρ. 4 και 5 του Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.Α΄ και των αριθμ.
Φ.153/Β6/8104/2004 ΦΕΚ 167 τ.Β΄, Φ.253/128314/Β6/02 ΦΕΚ 1538 τ.Β΄,
Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ.Β΄ Υπουργικών Αποφάσεων και
Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ.Β΄ Κ.Υ.Α.)
Εκπαιδευτικοί ή υπάλληλοι ή οδηγοί αυτοκινήτων του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. ή
άλλων Υπουργείων για τη μεταφορά γραπτών δοκιμίων ή αποκομμάτων των
καταστάσεων υποψηφίων για κάθε ημέρα απασχόλησης:
α) από τη Νομαρχιακή Επιτροπή ή τη Λυκειακή Επιτροπή προς τα Β.Κ. και
αντίστροφα: 50,00
β) από τις Λυκειακές Επιτροπές προς τις Νομαρχιακές Επιτροπές Εξετάσεων και
αντίστροφα: 19,00
γ) από τα Β.Κ. προς τη Δ/νση Μηχανογράφησης του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.
50,00
25. Επιτροπές Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας
(άρθρο 11 της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/02 ΦΕΚ 1538 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης
και άρθρο 15 της αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ.Β΄ όμοιας)
α) Επόπτης, Πρόεδρος 430,00
β) Μέλος, γιατρός, γραμματέας 330,00
γ) Βοηθοί Γραμματείς 260,00
δ) Υπάλληλοι από το διοικητικό ή βοηθητικό προσωπικό για την υποβοήθηση του
έργου της επιτροπής 220,00
26. Επιτροπή αναβαθμολόγησης Γενικών Λυκείων, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.
(παράγρ. 4 του άρθρου 24 του Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ.Α΄ - παράγρ. 4 του άρθρου 17
του Π.Δ. 50/2008 ΦΕΚ 81 τ.Α΄ - παράγρ. 4 του άρθρου 15 του Π.Δ. 51/2008 ΦΕΚ
82 τ.Α΄)
Στον κάθε βαθμολογητή και στον αναβαθμολογητή ποσό εφάπαξ αποζημίωσης,
εφόσον αναβαθμολογήσουν από ένα (1) μέχρι δέκα (10) γραπτά 50,00
και για κάθε επιπλέον γραπτό που αναβαθμολογεί 1,95
                                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
             ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ
                       ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. α. Επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών υποψηφίων αποφοίτων
Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. (Ομάδα Β΄)
(κεφάλαιο Γ΄ του άρθρου 10 της αριθμ. Φ.253/28934/Β6/2006 ΦΕΚ 391 τ.Β΄
Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε με την Φ.253/45854/Β6/2010 ΦΕΚ 597
τ.Β΄ όμοιας και κεφάλαιο Γ΄ του άρθρου 10 της αριθμ. Φ.253/27456/Β6/2009 ΦΕΚ
493 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης)
α) Πρόεδρος 750,00
β) Μέλη 650,00
γ) Γραμματέας 650,00
β. Επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. (Ομάδα
Α΄) και αποφοίτων Β΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε.
(παράγρ. Δ του άρθρου 8 της αριθμ. Φ.153/Β6/8104/2004 ΦΕΚ 167 τ.Β΄ Υπουργικής
Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγρ. 6 της αριθμ.
Φ.151/22070/Β6/2009 ΦΕΚ 373 τ.Β΄ όμοιας και παράγρ. 1 του άρθρου 2 της αριθμ.
Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ.Β΄ Κ.Υ.Α.)
α) Πρόεδρος 750,00
β) Μέλη 650,00
γ) Γραμματέας 650,00
2. Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών της ειδικής
κατηγορίας των Ελλήνων του εξωτερικού
(άρθρο 9 της αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης)
α) Πρόεδρος 730,00
β) Μέλη 660,00
γ) Γραμματέας 660,00
δ) Βοηθοί Γραμματείς 640,00
3. Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών της ειδικής
κατηγορίας Αλλοδαπών – Αλλογενών και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων
σχολείων κρατών μελών Ε.Ε. μη Ελληνικής καταγωγής
(άρθρο 10 της αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης)
α) Πρόεδρος 730,00
β) Μέλη 660,00
γ) Γραμματέας 660,00
δ) Βοηθοί Γραμματείς 640,00
4. α. Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής αποφοίτων Γενικών
Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. (Ομάδα Β΄ )
(άρθρο 11 του Κεφαλαίου Γ΄ της αριθμ. Φ.253/28934/Β6/2006 ΦΕΚ 391 τ.Β΄
Υπουργικής Απόφασης και άρθρο 10 του Κεφαλαίου Γ΄ της αριθμ. Φ.253/27456/
Β6/2009 ΦΕΚ 493 τ.Β΄ όμοιας).
Πρόεδρος, μέλη, γραμματέας, υπάλληλοι για δημιουργία αρχείου υποψηφίων,
ελέγχου ορθής καταχώρισης προτιμήσεων των υποψηφίων και γενικά την
υποβοήθηση της επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι πενήντα (50)
ημέρες για καθένα. 19,00
β. Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής αποφοίτων Ημερησίων και
Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (Ομάδα Α΄ )
(παράγρ. 1 και 3 του άρθρου 7 της αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009 ΦΕΚ 422 τ.Β΄
Κ.Υ.Α.)
Πρόεδρος, μέλη, γραμματέας, υπάλληλοι για δημιουργία αρχείου υποψηφίων,
ελέγχου ορθής καταχώρισης προτιμήσεων των υποψηφίων και γενικά την
υποβοήθηση της επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι σαράντα (40)
ημέρες για καθένα. 19,00
5. Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων εξετάσεων Β΄ κύκλου ΤΕΕ
(άρθρο 8, παράγρ. Ε΄ της αριθμ. Φ.153/Β6/8104/2004 ΦΕΚ 167 τ.Β΄ Υπουργικής
Απόφασης)
Πρόεδρος, μέλη, γραμματέας, υπάλληλοι για δημιουργία αρχείου υποψηφίων,
ελέγχου ορθής καταχώρισης προτιμήσεων των υποψηφίων και γενικά την
υποβοήθηση της επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι σαράντα (40)
ημέρες για καθένα. 19,00
6. Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής Ειδικών Κατηγοριών
(άρθρο 14 της αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 ΦΕΚ 272 τ.Β΄ Υπουργικής Απόφασης)
Πρόεδρος, μέλη, γραμματέας, υπάλληλοι για δημιουργία αρχείου υποψηφίων,
ελέγχου ορθής καταχώρισης προτιμήσεων των υποψηφίων και γενικά την
υποβοήθηση της επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι τριάντα (30)
ημέρες για καθένα. 19,00
7. Επιτροπή επιλογής αθλητών
(αριθμ. Φ.151/31559/Β6/2009 ΦΕΚ 544 τ.Β΄ Κ.Υ.Α.)
α) Πρόεδρος 750,00
β) Μέλη 700,00
γ) Γραμματέας 700,00
δ) Βοηθοί Γραμματείς 600,00
8. Προσωπικό για την επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελληνίων Εξετάσεων
( παράγρ. 2 του άρθρου 4 της αριθμ. Φ.253/75425/Β6/2009, ΦΕΚ 1369 τ.Β΄,
Υπουργικής Απόφασης)
α.1) Στον Προϊστάμενο κάθε Διεύθυνσης Δευτ/θμιας Εκπ/σης ή Γραφείου Ε.Ε. στην
έδρα του οποίου λειτουργεί Βαθμολογικό Κέντρο
Για ένα (1) Βαθμολογικό Κέντρο 65,00
Για δύο (2) ή περισσότερα Βαθμολογικά Κέντρα 80,00
α.2) Για κάθε υπάλληλο από το επικουρικό προσωπικό 40,00
Στα αναφερόμενα Βαθμολογικά δεν υπολογίζονται τα Βαθμολογικά Κέντρα των
ειδικών μαθημάτων, των επαναληπτικών εξετάσεων και των εξετάσεων Ομογενών.
(παράγρ. 1 του άρθρου 4 της αριθμ. Φ.253/75425/Β6/2009,ΦΕΚ 1369 τ.Β΄,
Υπουργικής Απόφασης )
β.1) Στον Προϊστάμενο κάθε Διεύθυνσης Δευτ/θμιας Εκπ/σης, Προϊστάμενο
Γραφείου Δ.Ε. ή Ε.Ε. στην έδρα του οποίου δεν λειτουργεί Βαθμολογικό Κέντρο
50,00
β.2) Για κάθε υπάλληλο από το επικουρικό προσωπικό 40,00
γ) Για κάθε διοικητικό υπάλληλο ή εκπαιδευτικό της Κ.Υ. του Υπ. Παιδείας Δ.Β.
Μ.Θ. (παράγρ. 3 του άρθρου 4 της αριθμ. Φ.253/75425/Β6/2009, ΦΕΚ 1369 τ.Β΄
Υπουργικής Απόφασης) 40,00
Οι αναφερόμενες αποζημιώσεις προβλέπονται για συνολικό αριθμό προς επίδειξη
γραπτών μέχρι πενήντα (50). Για κάθε 50 επιπλέον γραπτά οι αποζημιώσεις
αυξάνονται ανάλογα, δηλαδή για 51-100 γραπτά διπλασιάζονται, για 101-150 γραπτά
τριπλασιάζονται κ.ο.κ.
                                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
                                ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ περιπτώσεις 1-8 και στο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ περιπτώσεις 2-7 της παρούσας θα καταβάλλονται μετά το πέρας των
εξετάσεων ή εργασιών στα μέλη των επιτροπών κ.λ.π. σε βάρος των πιστώσεων του
ειδικού φορέα 19-170 και ΚΑΕ 0515 και με έκδοση τακτικών χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής ή ενταλμάτων προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) των δε λοιπών
περιπτώσεων των κεφαλαίων Α΄και Β΄ της παρούσας με έκδοση τακτικών
χρηματικών ενταλμάτων πληρωμών ή ενταλμάτων προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), σε βάρος
των πιστώσεων του προϋπολογισμού των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. και του ειδικού φορέα 182 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΚΑΕ
0515.
2. Η πληρωμή των αναφερόμενων αποζημιώσεων γίνεται με τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
α) Καταστάσεις πληρωμής σε 4 αντίγραφα θεωρημένα από τον πρόεδρο της
επιτροπής ή ελλείψει προέδρου από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Γραφείου
Β/θμιας Εκπαίδευσης της Νομαρχίας.
β) Αντίγραφο απόφασης σύστασης επιτροπής κ.λ.π.
γ) Αντίγραφο της παρούσας απόφασης.
Η απόδοση λογαριασμού και γενικά η τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων
προπληρωμής θα γίνεται μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης
τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: