Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

Το νέο σύστημα βαθμολόγησης των διευθυντών στο ΔημόσιοΤο νέο σύστημα βαθμολόγησης των διευθυντών στο ΔημόσιοΑλλαγές στον τρόπο εξέλιξης των δημοσίων υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης φέρνει νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών. Βαρύτητα στους τίτλους σπουδών και αξιοκρατικές διαδικασίες συγκρότησης των οργάνων επιλογής περιλαμβάνονται στα βασικά στοιχεία του νέου συστήματος Πέντε χρόνια αντί για τρία θα διαρκεί η θητεία των νέων γενικών διευθυντών, διευθυντών και τμηματαρχών στις διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου. Το νέο σύστημα αφορά την κάλυψη περισσοτέρων από 28.700 θέσεων ευθύνης, που υπάρχουν σήμερα στη δημόσια διοίκηση.

Η βαθμολόγηση των υποψηφίων θα στηρίζεται σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες προσόντων και

συγκεκριμένα στα επαγγελματικά-τεχνικά προσόντα, την εργασιακή-διοικητική εμπειρία και τις ικανότητες-δεξιότητές τους. Σε κάθε κατηγορία λαμβάνονται υπόψη επιμέρους κριτήρια για τα οποία δίνονται μόρια, όπως τίτλοι σπουδών, μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές, ξένες γλώσσες, προϋπηρεσία, ενώ οι υποψήφιοι θα παίρνουν μέρος σε εξετάσεις.

Εάν υποψήφιοι έχουν αποφοιτήσει τόσο από την ΕΣΔΔ όσο και από την ΕΣΤΑ, θα πάρουν τα μόρια που ορίζονται μόνο για τη μία από αυτές. Παράλληλα, εάν κατέχουν μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο ή περισσότερους από έναν μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους, καθώς και εάν έχουν τέτοιους τίτλους και είναι και απόφοιτοι ΕΣΔΔ ή ΕΣΤΑ, ως προσόν θα ληφθεί υπόψη αυτό που περιλαμβάνει τα περισσότερα μόρια, ενώ θα υπολογιστεί και το 1/3 των μορίων από τα υπόλοιπα προσόντα. Για παράδειγμα, εάν διαθέτει διδακτορικό δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο σε συναφές αντικείμενο, κάποιος υποψήφιος θα πάρει 200 μόρια για το διδακτορικό και το 1/3 για το μεταπτυχιακό (53,3 μόρια), δηλαδή συνολικά 253,3 μόρια.

Στην περίπτωση που γνωρίζουν περισσότερες από μία ξένες γλώσσες, οι υποψήφιοι μπορούν να μοριοδοτηθούν αθροιστικά μέχρι και για δύο ξένες γλώσσες. Ως πιστοποιημένη επιμόρφωση θεωρείται αυτή που παρέχεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και άλλες σχολές του Δημοσίου, καθώς και αυτή που παρέχεται από ΑΕΙ, ΤΕΙ, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, το Κοινωνικό Πολυκέντρο ή από το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης. Η επιμόρφωση πρέπει να αποδεικνύεται από σχετικό πιστοποιητικό και οι υποψήφιοι λαμβάνουν ένα μόριο ανά ημέρα επιμόρφωσης, με ανώτατο τα 30 μόρια.


Όσον αφορά την προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης, οι υποψήφιοι λαμβάνουν για υπηρεσία ως γενικοί διευθυντές 2,11 μόρια για κάθε συμπληρωμένο μήνα, ως διευθυντές 1,67 μόριο για κάθε μήνα και ως τμηματάρχες 1,11 μόριο ανά μήνα και με ανώτατο όριο τους 180 μήνες. Εφ΄ όσον ο υποψήφιος διαθέτει προϋπηρεσία σε διαφορετικές θέσεις (δηλαδή τόσο ως τμηματάρχης όσο και ως διευθυντής ή γενικός διευθυντής) και πάλι το ανώτατο όριο αθροιστικά των μηνών υπηρεσίας που λαμβάνονται υπόψη δεν μπορεί να υπερβεί τους 180 και συνολικά τα 380 μόρια.

Στο πλαίσιο της υπηρεσιακής αξιολόγησης, που μπορεί να δώσει μέχρι 300 μόρια στους υποψηφίους, προσμετρώνται τα κριτήρια της έκθεσης αξιολόγησής τους από την υπηρεσία. Συγκεκριμένα, λαμβάνεται υπόψη η βαθμολόγησή τους στην έκθεση ανάλογα με τον μέσο όρο που συγκεντρώνει για κάθε κριτήριο πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή βαρύτητας 6. Ειδικά για τους υποψήφιους τμηματάρχες δεν λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο «διοικητικές ικανότητες» και τα υπόλοιπα κριτήρια αξιολογούνται βάσει του μέσου όρου καθενός πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή βαρύτητας 7,5. Αντιθέτως, απώλεια μορίων μπορεί να σημάνει η συστηματική λήψη επαναλαμβανόμενων αναρρωτικών αδειών και οι πειθαρχικές ποινές. Βάσει του νομοσχεδίου, το στοιχείο αυτό λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη από τα αρμόδια Συμβούλια, τα οποία έχουν δικαίωμα να μειώσουν τη βαθμολογία των υποψηφίων ακόμη και κατά 100 μόρια, ανάλογα με τον αριθμό των αναρρωτικών αδειών και τη βαρύτητα ή τον αριθμό των πειθαρχικών ποινών.


 Συνέντευξη και εξετάσεις

Νέες διαδικασίες προβλέπει το νομοσχέδιο για τη διενέργεια της προφορικής συνέντευξης, στην οποία θα υποβάλλονται οι υποψήφιοι για θέσεις γενικών διευθυντών και διευθυντών. Τα Συμβούλια Επιλογής θα πρέπει υποχρεωτικά να συντάσσουν πρακτικό και η βαθμολογία κάθε υποψηφίου απαιτείται να αιτιολογείται ξεχωριστά από κάθε μέλος.

Παράλληλα, για πρώτη φορά ορίζεται ότι στη συνέντευξη κάποιου υποψηφίου θα μπορούν να παρίστανται και άλλοι υποψήφιοι. Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα στα Συμβούλια, εφ΄ όσον διαπιστώσουν ότι κάποιος υποψήφιος είναι ακατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης που διεκδικεί, να τον αποκλείσουν με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση και ανεξάρτητα από τη σειρά κατάταξής του, βάσει της συνολικής βαθμολογίας του.

Σύμφωνα με τις διατάξεις, η συνέντευξη θα έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο σε τρεις θεματικές ενότητες: τις δραστηριότητες του υποψηφίου με βάση το βιογραφικό του, τη γνώση του αντικειμένου του φορέα, της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης γενικότερα, καθώς και τις διοικητικές ικανότητές του να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις.

Με το νέο σύστημα εισάγεται η διαδικασία των γραπτών εξετάσεων για την επιλογή προϊσταμένων. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι θα υποβάλλονται σε εξετάσεις με το σύστημα των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και με κλίμακα βαθμολόγησης από 0 έως 100. Η τελική τους βαθμολογία θα πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 3. Μέσω της γραπτής εξέτασης θα διακριβώνονται οι γνώσεις του υποψηφίου σε θέματα αρμοδιότητας του φορέα υπηρεσίας του και η ικανότητα συνθετικής και αναλυτικής σκέψης που του επιτρέπει να προτείνει αποτελεσματικές λύσεις για την αντιμετώπιση θεμάτων που ανακύπτουν κατά τον χειρισμό υποθέσεων.

Ποιοι θα είναι οι «κριτές»


Η επιλογή των υποψήφιων προϊσταμένων θα γίνεται από νέα όργανα. Για τους γενικούς διευθυντές αρμόδιο θα είναι το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, που θα συγκροτηθεί από τέσσερα μέλη του ΑΣΕΠ και ένα μέλος του Συνηγόρου του Πολίτη, τους οποίους θα υποδείξουν οι ίδιες οι ανεξάρτητες Αρχές.

Σε κάθε υπουργείο και περιφέρεια της χώρας θα συσταθούν Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων που θα επιλέγουν τους διευθυντές και θα απαρτίζονται από δύο γενικούς διευθυντές της οικείας υπηρεσίας και έναν γενικό διευθυντή από άλλη υπηρεσία.

Υπεύθυνα για την επιλογή τμηματαρχών θα είναι τα υπηρεσιακά συμβούλια, τα οποία θα συσταθούν σε κάθε υπουργείο και ΝΠΔΔ, θα είναι πενταμελή και θα αποτελούνται από 3 μόνιμους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ με θέση διευθυντή και από δύο αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό Α΄.

Δικαίωμα υποψηφιότητας


Συγκεκριμένα προσόντα ορίζει το νομοσχέδιο για όσους επιθυμούν να διεκδικήσουν μία θέση ευθύνης στο Δημόσιο. Έτσι, οι υποψήφιοι γενικοί διευθυντές θα πρέπει να είναι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α΄ και να έχουν διατελέσει γενικοί διευθυντές ή να έχουν διατελέσει διευθυντές για 3 χρόνια ή να έχουν προϋπηρεσία 18 ετών, εκ των οποίων ένα έτος ως διευθυντές.

Αντιστοίχως, οι υποψήφιοι διευθυντές απαιτείται να είναι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό Α΄ και να έχουν διατελέσει τμηματάρχες για 3 χρόνια. Εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με προϋπηρεσία 3 ετών, δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όσοι έχουν υπηρετήσει για ένα έτος ως τμηματάρχες και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι με βαθμό Α΄.

Τις θέσεις τμηματαρχών μπορούν να διεκδικήσουν υπάλληλοι με βαθμό Α΄ και, εάν δεν υπάρχουν υπάλληλοι, με βαθμό Β΄ που έχουν συμπληρώσει 4 χρόνια υπηρεσίας στον βαθμό αυτόν και στη συνέχεια υπάλληλοι με τον ίδιο βαθμό και με λιγότερα χρόνια υπηρεσίας σε αυτόν. Με τις νέες διατάξεις απαγορεύεται η διεκδίκηση θέσεων ευθύνης από υπαλλήλους στους οποίους έχουν επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχικές ποινές για παραπτώματα που επισύρουν οριστική παύση.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ – ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, 15/3/2010
1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Έκανες πολύ καλά που έγινες διευθυντής.
Τουχάχιστον δεν έχεις έναν μαλάκα διευθυντή πάνω από το κεφάλι σου.