Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010

«Κονταίνουν» τα επιδόματα των εκπαιδευτικών


ρεπορτάζ:esos.gr
Μείωση των επιδομάτων των εκπαιδευτικών και όλων των δημοσίων υπαλλήλων κατά 10% μ εξαίρεση το κίνητρο απόδοσης, και δραστική μείωση του αριθμού των εκπαιδευτικών (μονίμων και αναπληρωτών) που θα διοριστούν το επόμενο σχολικό έτος, προβλέπει η  εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης στο δημόσιο που ανακοίνωσε σήμερα ο υπ. Οικονομίας Γ. Παπακωνσταντίνου. Ειδικότερα:

Για τους υπαλλήλους του δημοσίου:
 Αναστέλλεται η χορήγηση αύξησης σε· όλα τα μισθολόγια του δημοσίου, αλλά χορηγείται η εισοδηματική ωρίμανση σε όσους τη δικαιούνται.
 Αναστέλλεται η (τιμαριθμική) αναπροσαρμογή σε όλα τα επιδόματα που προβλέπεται.·
 Τα επιδόματα και οι πρόσθετες αποζημιώσεις των δημοσίων υπαλλήλων μειώνονται κατά 10%.·
 Δεν μειώνονται το κίνητρο απόδοσης· που λαμβάνουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως και τα επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών, η οικογενειακή παροχή και τα επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για όσους τα δικαιούνται.
 Μειώνεται το όριο των υπερωριών κατά 30%.·
 Καταργείται η αμοιβή/αποζημίωση για· τους δημοσίους υπαλλήλους που συμμετέχουν σε
Ομάδες/Επιτροπές Εργασίας. Αποζημίωση θα προβλέπεται μόνο για συμμετοχή εμπειρογνωμόνων εκτός δημοσίου τομέα.
 Τροποποιείται το νομικό πλαίσιο περί· οδοιπορικών εξόδων (οι νέες διατάξεις μειώνουν σημαντικά τις δαπάνες για αποζημιώσεις, μετακινήσεις, διανυκτερεύσεις και αυξάνουν τα χιλιομετρικά όρια που δικαιολογούν πρόσθετη αποζημίωση).
Υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα:
 Στην εισοδηματική πολιτική του στενού· δημοσίου τομέα θα πρέπει να ακολουθήσουν και τα μισθολόγια των ΔΕΚΟ, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ (αναδρομικά από 1/1/2010).
Για τους συνταξιούχους του δημοσίου:
 Χορηγείται αύξηση 1,5% σε όλες τις συντάξεις έως 2.000 ευρώ.·
Πολιτική προσλήψεων
Η αύξηση του μισθολογικού κόστους στο δημόσιο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στην πολιτική προσλήψεων που έχει ακολουθηθεί τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα την πραγματική αύξηση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων (υπολογίζεται ότι μόνο το 2009 συνταξιοδοτήθηκαν από τον δημόσιο τομέα 14.000 άτομα και διορίστηκαν 29.000 νέοι υπάλληλοι).
Για τη συγκράτηση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και την ορθολογικότερη αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού και τη στελέχωση τομέων και υπηρεσιών που έχουν πραγματικά ανάγκη η Κυβέρνηση έχει αποφασίσει και συμπεριλάβει στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης τις εξής δεσμεύσεις:
 Αναστολή όλων των προσλήψεων για το 2010 (με μερική εξαίρεση στους τομείς υγείας, παιδείας και ασφάλειας).·
Η αναστολή προσλήψεων για το 2010, όπως περιγράφεται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας & Ανάπτυξης, δεν θα οδηγήσει σε ματαίωση της εύλογης προσδοκίας των πολιτών που περιμένουν να ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους. Θα προβλεφθεί η σταδιακή τους απορρόφηση από το Δημόσιο τα επόμενα έτη, με αντίστοιχη παράταση των οριστικών πινάκων του ΑΣΕΠ που εκδόθηκαν ή επίκειται να εκδοθούν.
Βεβαίως, στο Πρόγραμμα Σταθερότητας & Ανάπτυξης έχουμε εξαιρέσει από την αναστολή  προσλήψεων τους τομείς της υγείας, της παιδείας και της ασφάλειας. Διυπουργική Επιτροπή θα εγκρίνει τις απολύτως αναγκαίες προκηρύξεις θέσεων για την εφαρμογή του κυβερνητικού προγράμματος, με βάση τα κριτήρια της κείμενης νομοθεσίας (ΠΥΣ 33/2006, ως ισχύει).
Ο κανόνας του απολύτως αναγκαίου πρέπει να αποτελέσει και το μέτρο έγκρισης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου λ.χ. εποχιακό προσωπικό δασοπυρόσβεσης. Η αναστολή διορισμών / προσλήψεων για να έχει ουσιαστικό οικονομικό αποτέλεσμα θα ισχύσει και για τους ΟΤΑ και τις ΔΕΚΟ.
 Εφαρμογή κανόνα 1 πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις από το 2011 και μετά.

Ο λόγος 1 πρόσληψη/διορισμός προς 5 αποχωρήσεις υπαλλήλων θα λειτουργήσει στο σύνολο του δημόσιου τομέα και όχι σε επίπεδο υπουργείου ή άλλης οργανικής μονάδας, προκειμένου να αποτελέσει τον μοχλό ορθολογικής ανακατανομής πλεονάζοντος προσωπικού στο εσωτερικό u964 της δημόσιας διοίκησης.
Η ανακατανομή αυτή θα υλοποιηθεί και με συγχώνευση φορέων. Άλλωστε έχει πρόσφατα συσταθεί σχετική 7μελής Διυπουργική Επιτροπή για τη σύσταση και μετατροπή υπηρεσιών και φορέων, που θα μπορούσε να αναλάβει την παρακολούθηση εφαρμογής του κανόνα 1 προς 5.
“Επιτροπή Μισθών"
Συστήνεται μία “Επιτροπή Μισθών” με τη συμμετοχή και τη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων και κυρίως της ΑΔΕΔΥ για τη διαμόρφωση του Ενιαίου Μισθολογίου του Δημοσίου Τομέα.
Παράλληλα έχει ήδη ξεκινήσει και προχωρά το έργο της δημιουργίας μιας Ενιαίας Βάσης Δεδομένων για όλους τους μισθούς και η θεσμοθέτηση μιας Ενιαίας Αρχής Πληρωμής όλων των μισθών του δημοσίου από το Υπουργείο Οικονομικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: