Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

Δεν χάνεται ο πλεονάζων χρόνος




ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ο πλεονάζων χρόνος
Το νέο πολυνομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή

Στην παράγραφο 3 του άρθρ. 34,
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρ. 29 του 4024/11, το οποίο αναφέρει:
" Οι υπάλληλοι που εντάσσονται στους νέους βαθμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, λαμβάνουν το βασικό μισθό του βαθμού αυτού, ενώ όσοι εξ αυτών έχουν πλεονάζοντα χρόνο στον ίδιο βαθμό εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος.
Μετά την ανωτέρω μισθολογική ένταξη, η μισθολογική εξέλιξη πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, χωρίς να προσμετράται τυχόν πλεονάζων χρόνος."

 

Το σχέδιο νόμου ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: