Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2008

ΟΛΜΕ : Ποιες είναι οι αρνητικές συνέπειες των µέτρων του ασφαλιστικού νοµοσχεδίουΣύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΛΜΕ οι αρνητικές συνέπειες των µέτρων του ασφαλιστικού νοµοσχεδίου είναι οι εξής:
α. Ενοποίηση των επικουρικών ταµείων. Για κάθε κλάδο εργαζοµένων προβλέπεται ένα ταµείο κύριας ασφάλισης, ένα επικουρικής και ένα πρόνοιας. Συγκεκριµένα προβλέπεται:- ένα ταµείο επικουρικής ασφάλισης, το ΤΕΑ∆Υ, στο οποίο εντάσσονται το ΤΕΑΠΟΚΑ, το ΤΑ∆ΚΥ και τα ΝΠ∆∆ (Επικουρική Σύνταξη).- ένα ταµείο Πρόνοιας, το «Ταµείο Πρόνοιας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων» (Εφάπαξ), στοοποίο εντάσσονται και οι κλάδοι Πρόνοιας Νοµικών, ΤΑ∆ΚΥ και Επιµελητήρια. Είναι σαφές ότι, ανοίγει µε αυτό τον τρόπο ο δρόµος για τη συγχώνευση του ΤΕΑ∆Υµε το Μετοχικό (ΜΤΠΥ), το οποίο µέχρι σήµερα δίνει µέρισµα στους δηµόσιους υπαλλήλουςστο ύψος του 16%. Αν λοιπόν το ΜΤΠΥ συγχωνευθεί µε το ΤΕΑ∆Υ, µε δεδοµένο τοπροβλεπόµενο από το νοµοσχέδιο αλλά και από το νόµο 3029/02 πλαφόν της επικουρικήςσύνταξης στο 20% του συνόλου των συντάξιµων αποδοχών, τότε, ενώ µέχρι τώρα τα δύοταµεία έδιναν επικουρική σύνταξη ίση µε το 36 % των συντάξιµων αποδοχών, το νέο, µετάτη συγχώνευση, ταµείο θα δίνει µόνο 20 %. Αυτό σηµαίνει επιπλέον µείωση της σύνταξηςκατά 16 %!
β. Για κάθε έτος πρόωρης εξόδου στη σύνταξη, η σύνταξη θα µειώνεται κατά 6 %έναντι 4,5 % που προβλέπει ο νόµος Ρέππα.Περαιτέρω επιπτώσεις του µέτρου:- Εξαιρετικά µεγάλος αριθµός εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα αυτοί που σήµερα είναιηλικιακά στη κατηγορία 35 - 55 χρονών αλλά και νεότεροι, λόγω του ότι είχαν πολλά χρόνια αδιοριστίας και υποαπασχόλησης (αναπληρωτές, ωροµίσθιοι ) δύσκολα στο 65έτος τηςηλικίας τους θα έχουν τα 35 χρόνια εργασίας για πλήρη σύνταξη. Οι συνάδελφοι αυτοί θαείναι αναγκασµένοι να εργάζονται µέχρι το 67ο έτος της ηλικίας τους χωρίς και σ’ αυτή την περίπτωση, να µπορούν να πάρουν πλήρη σύνταξη! Η αύξηση, επίσης, της ποινής, που µεταφράζεται σε µείωση από 4,5 % σε 6 % για κάθε έτος πρόωρης συνταξιοδότησης, θαλειτουργεί απαγορευτικά για όσους θα θελήσουν να συνταξιοδοτηθούν πριν από το προβλεπόµενο όριο ηλικίας.
γ. Η αύξηση, από το 50ο στο 55ο έτος, των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση των γυναικών µε ανήλικο παιδί καταργεί το δικαίωµα αυτό, έστω και αυτής δηλαδή της περιορισµένης σύνταξης για τις περισσότερες γυναίκες που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Τα πράγµατα θα είναι ακόµη χειρότερα και για τις γυναίκες που θα«διατηρήσουν το δικαίωµα», καθώς αυτό ακυρώνεται στην πράξη από την ποινή της µείωσης κατά 6% για κάθε χρόνο πρόωρης συνταξιοδότησης.
δ. Επιπλέον, µε όλα τα παραπάνω προωθεί νοµοθετικά η κυβέρνηση την προαιρετική παραµονή στην εργασία µέχρι και 3 χρόνια µε «µπόνους» 3,3% στη σύνταξη για κάθε χρόνο. Ο καθένας αντιλαµβάνεται ότι εάν το τελικό ποσό της σύνταξης είναι από 40% έως 50% µειωµένο σε σχέση µε το σηµερινό, το προαιρετικό θα καταστεί καταναγκαστικό.
ε. Αυξάνεται το όριο ηλικίας για τη συνταξιοδότηση για όσους συµπληρώνουν τα 35χρόνια εργασίας, από το 58ο έτος στο 60ο.
στ. Προβλέπεται ότι για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος πρέπει να συµπληρώνονται τόσο τα απαραίτητα για τη συνταξιοδότηση έτη εργασίας, όσο και η ηλικίατου εργαζόµενου.
ζ. Αυξάνονται από 50 σε 100 τα ηµεροµίσθια που απαιτούνται για να έχει ο εργαζόµενος υγειονοµική περίθαλψη στο ΙΚΑ. Άµεση συνέπεια αυτού, εκτός των άλλων, θα είναι να µένουν χωρίς περίθαλψη πολλοί ωροµίσθιοι συνάδελφοί µας.
ΠΗΓΗ: esos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: